MENU

DODATKI MIESZKANIOWE

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz 734 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych z późn. zmianami,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.

II. Opłaty skarbowe:
NIE DOTYCZY

III. Termin odpowiedzi:
Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z późn. zmianami).

IV. Tryb odwoławczy:
W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji zgodnie z KPA za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.
Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwagi:
Termin składania wniosków na dany miesiąc upływa ostatniego dnia każdego miesiąca. Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca w którym wniosek został złożony.