MENU

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Załączniki:
  • deklaracja o wysokości dochodów za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc lub w przypadku osób wynajmujących lokale od osób prywatnych umowa najmu lokalu (musi zawierać metraż lokalu, ponoszone opłaty oraz okres na jaki została zawarta),
  • dowód wpłaty czynszu za miesiąc, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przypadku podnajmu lokalu dowód wpłaty czynszu z wyszczególnieniem opłat za czynsz, wodę i kanalizację lub wywóz nieczystości płynnych, stałych i centralne ogrzewanie,
  • zaświadczenia z zakładu pracy o wypłaconym wynagrodzeniu w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
   Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (dochód brutto). W przypadku przychodów od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
  • studenci  zaświadczenia z uczelni o  wysokości otrzymywanych stypendiów,
  • uczniowie odbywający płatne praktyki szkolne zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia brutto za praktykę pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne, rentowe i chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu.
  • emeryci i renciści - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury BRUTTO za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez ZUS/KRUS lub kserokopie decyzji,
  • osoby otrzymujące alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów, lub odcinki potwierdzające wysokość alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,
  • osoby otrzymujące świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej – kserokopie decyzji wydanych przez MOPS,
  • osoby bezrobotne - oświadczenie. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób,
  • jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną lub paragon doładowania energią,
  • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
  • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych - zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Wydział Geodezji w Starostwie Powiatowym) lub oświadczenie,
  • oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak w lokalu centralnego ogrzewania, i/lub centralnie ciepłej wody, i/lub instalacji gazu ziemnego (dostarczanego z zewnętrznego źródła) należy przesłać na konto Zarządcy lokalu.