MENU

Procedura ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 1. U zarządcy lokalu lub administratora domu należy odebrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).

  Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę lub oświadczenie oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
 2. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).
 3. Z potwierdzonym wnioskiem należy zgłosić się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 4. W niektórych przypadkach procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go pracownik  może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:
  • ruchomości i nieruchomości,
  • zasobów pieniężnych.
  Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Podstawą do odmowy może też być stwierdzenie, że nasze gospodarstwo domowe składa się z mniejszej ilości osób, niż to podaliśmy w deklaracji składanej razem z wnioskiem o dodatek.