MENU

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek jest świadczeniem obligatoryjnym i nie zależy od uznania administracyjnego. Obliczenie dodatku określone jest przez przepisy ustawy i polega na matematycznym wyliczeniu. Pokrywa jedynie część czynszu, a pozostałą kwotę wnioskodawca jest zobowiązany uiścić pod rygorem wstrzymania dodatku, co wynika z art.7 ust.11 ustawy.
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o dodatek. Właścicielom domów jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłaca się bezpośrednio w kasie MOPS lub przekazuje przelewem na wskazane konto osobiste.

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku. Jeśli zaległości zostały uregulowane w terminie, wypłaca się dodatek, za okres, w którym wypłata była wstrzymana.