MENU

Aktualności
piątek, 12 lipca 2013 00:00

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje o przypadkach kradzieży w mieszkaniach osób starszych.
Osoby dokonujące przestępstw podają się za członków rodziny lub przedstawicieli różnych instytucji.
Zatem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wpuszczaniu do mieszkań nieznanych osób. 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku wizyt pracowników pomocy społecznej  każdorazowo przed wejściem do mieszkania zobowiązani są oni do okazania legitymacji służbowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie.

Starogard Gd., 12 lipca 2013 r.

 
środa, 05 czerwca 2013 00:00

Działania kończące realizację zadań w projekcie systemowym
„ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.”

Od 05 czerwca 2013 r. rozpoczęła się realizacja kursów zawodowych, które zakończą się 26 lipca 2013 r. Uczestniczyć w nich będzie 67 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z przeprowadzoną przez PUP diagnozą preferencji zawodowych uczestników projektu przygotowane zostały następujące kursy: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 12 osób, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + gospodarka magazynowa dla 13 osób, pomoc kuchenna dla 5 osób, pomoc domowa i hotelowa dla 9 osób, operator wózków jezdniowych z obsługą – wymianą butli gazowej + program magazynowo-handlowy, florysta dla 4 osób, pielęgnacja terenów zielonych dla 4 osób, opieka nad dziećmi dla 3 osób, fryzjerstwo dla 3 osób, pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa dla 3 osób.

Na 30 lipca 2013 r. zaplanowane jest spotkanie podsumowujące realizację projektu.

 
wtorek, 04 czerwca 2013 00:00

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy -

http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polska

 
środa, 22 maja 2013 00:00

 

 
sobota, 09 lutego 2013 00:00

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U poz. 1548). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r.

Ponadto informujemy, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach mogą przed wygaśnięciem decyzji (w miesiącu czerwcu br.) złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach lub o specjalny zasiłek opiekuńczy.

W myśl aktualnie obowiązujących  przepisów świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce lub ojcu
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 4. innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 5. Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobom wymagającą opieki np. rodzeństwo, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  - rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są  małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma osób takich jak: opiekun faktyczny, czy spokrewniona rodzina zastępcza lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Kwota świadczenia od 01-07-2013 r. to 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu.

Dla osób, które rezygnują z zatrudnienia by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny lecz nie spełniają zasad do świadczenia pielęgnacyjnego w/wym. ustawa przewiduje specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego przyznanie zależy od dochodu.  Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 623,00 zł miesięcznie. Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, kwota świadczenia to 520,00 zł miesięcznie.
.

 

 
piątek, 21 grudnia 2012 00:00

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 16