MENU

Aktualności
piątek, 28 listopada 2014 00:00

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 18 listopada  2014 r.
(sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.

Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2014 r., poz. 1652.

Skutkiem powyższego wyroku, osoby, które w przeszłości otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w  terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj., zgodnie z art. 57 § 3 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, do dnia 29 grudnia 2014 r. włącznie, mają prawo wnieść skargę o wznowienie postępowania.

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie rozpatrzenia skargi jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli organ ten stwierdzi istnienie podstaw do uchylenia decyzji na podstawie art. 145a Kpa, uchyli decyzję wydaną stronie na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją i wyda nową decyzję ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, bez zastosowania tego przepisu.

 
czwartek, 27 listopada 2014 00:00

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina, że na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  złożony w terminie do 28 listopada 2014 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 31 grudnia 2014 r. Złożenie wniosku po tym dniu skutkuje przyznaniem świadczeń od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

 
poniedziałek, 27 października 2014 00:00

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że od dnia 27.10.2014 r. obowiązuje nowy wykaz numerów, aby skontaktować się z Ośrodkiem należy wybrać jeden z poniższych numerów:

58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.

 

 
środa, 15 października 2014 00:00

Starogardzcy bezdomni bezpieczni zimą

W  dniu  14 października  2014 r.  w  Miejskim Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie w sprawie koordynacji pomocy dla bezdomnych mieszkańców miasta Starogardu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyli:  Grzegorz Tafliński Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gd., Maria Orlikowska Płaczek Kierownik SP ZOZ Przychodni Lekarskiej przy ul. Hallera w Starogardzie Gd, Barbara Strzyżewska przedstawiciel Przychodni Lekarskiej „Medpharma” w Starogardzie Gd., Beata Kosecka przedstawiciel Przychodni Lekarskiej „Medyk” w  Starogardzie Gdańskim, Ks. Grzegorz Weis Przewodniczący Parafialnego Zespołu CARITAS Parafii  Miłosierdzia  Bożego w Starogardzie Gd., Z-ca Komendanta Krystyna Kwidzińska-Kulas i Kazimierz Podwojewski  ze Straży Miejskiej w Starogardzie Gd. oraz  pracownicy MOPS Dyrektor Bernadeta Smuda, Z-ca Dyrektora Elżbieta Lokś i Kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych i Wspierania Rodziny  Teresa Gilla.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przedstawił  wszystkim zebranym zakres udzielanej formy pomocy społecznej oraz określił inne działania, jakie są kierowane do osób bezdomnych.  Wzorem lat ubiegłych w dyskusji dokonano ustaleń dot. współpracy poszczególnych służb w zakresie pomocy bezdomnym na czas jesień–zima 2014/2015.

Kierunki działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób bezdomnych.

  • wspólne wizytowanie miejsc  przez współpracujące instytucje,
  • zorganizowanie  w okresie od 03.11.2014 r. do 31.03.2015 r.  punktu wydawania gorącego posiłku  oraz pomocy żywnościowej łącznie z zabiegami sanitarno–higienicznymi i wydawaniem stosownej  odzieży i obuwia,
  • rozszerzenie usług oferowanych przez placówki  publiczne i   niepubliczne  służby zdrowia na rzecz osób bezdomnych,
  • publikowanie  informacji w formie plakatów i innych środków przekazu o  miejscach  i zakresie udzielanej pomocy osobom bezdomnym.

 

Apelujemy do mieszkańców miasta o przekazywanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji lub Straży Miejskiej informacji o  osobach  bezdomnych i miejscach  przebywania.

Telefony kontaktowe:

MOPS  - 58 56 224 58, 58 56 129 84,
Policja - 58 73 702 22 i alarmowy 997,
Straż Miejska – 58 53 060 95 i alarmowy 986

 

 
czwartek, 11 września 2014 00:00

Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującym Psychicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ramach obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie organizuje:

  • 19 września 2014 r. okolicznościowe spotkanie  dla klientów Środowiskowego Domu Samopomocy, członków ich rodzin i opiekunów
  • 26 września 2014 r. spotkanie z lekarzem psychiatrą   członków rodzin i opiekunów klientów  Środowiskowego Domu Samopomocy  dla osób chorych psychicznie i pracowników socjalnych Ośrodka.

Na obydwa spotkania osoby zaproszone otrzymają informację o miejscu i godzinie spotkań.

 

 
piątek, 29 sierpnia 2014 00:00

KOMUNIKAT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
w sprawie
świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Wnioski należy składać w  budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30.

Ulega zmianie kryterium dochodowe będące podstawą ubiegania się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy obowiązujący  od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

  • 574 zł na osobę w rodzinie lub
  • 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego:

  1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2014 r. świadczenia przysługujące za miesiąc wrzesień br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2014 r.
  2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2014 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2014 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2014 r. skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30, jak również pod numerem tel. 58 56 244 58 lub pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 20