MENU

Aktualności
poniedziałek, 12 maja 2014 00:00

KOMUNIKAT

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które z mocy prawa 
z dniem 01 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż w dniu 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o w/wym. zasiłek. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 r. 

Wnioski są przyjmowane w biurze Świadczeń Rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
przy Al. Jana Pawła II 6
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

 

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30 ,
również  pod numerem  tel. 58 562 44 58  
lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
piątek, 11 kwietnia 2014 00:00

Senat przywraca wsparcie opiekunom


Za przywróceniem wsparcia finansowego dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych głosowało 74 senatorów, 1 osoba była przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywraca ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie.

Opiekunowie otrzymają również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń. Zakładając, że ustawa wejdzie w życie 1 maja, będzie to w sumie ok. 5,5 tys. zł.

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie. Łączne skutki finansowe ustawy w 2014 roku szacuje się na ok. 1 mld 372 mln zł. To koszt zwrotu świadczeń oraz ich dalszej wypłaty w tym roku.

- Projekt ustawy przygotowaliśmy tak szybko, jak to było możliwe. Nie pamiętam innego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w takim tempie był zrealizowany - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.


źródło: www.mpips.gov.pl/aktualności

 

 
wtorek, 08 kwietnia 2014 00:00

KOMUNIKAT

Informacja dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, które z mocy prawa
z dniem 01 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Sejm przyjął ustawę przywracającą wsparcie finansowe dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Nie jest to jednak akt prawny z mocą obowiązującą ponieważ ustawa wejdzie w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy zakłada przywrócenie wsparcia finansowego dla osób, które z mocy prawa utraciły je z dniem 01.07.2013 r.

Po wejściu w życie ustawy tut. ośrodek pisemnie poinformuje w/wym. osoby o zasadach ubiegania się i warunkach przyznania zasiłku dla opiekuna.

 

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Sejm przyjął ustawę podwyższającą kwotę świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci.

Po wejściu w życie ustawy tut. ośrodek zamieści na stronie MOPS Starogard Gdański informację o aktualnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają z urzędu tj. bez konieczności złożenia wniosku, decyzję administracyjną o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia.

 

 
wtorek, 11 marca 2014 00:00

KOMUNIKAT


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż z dniem 03 marca br. decyzje dotyczące przyznawania:

  • świadczeń z pomocy społecznej,
  • dodatków mieszkaniowych,
  • dodatków energetycznych,
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wydawane są w Kasie tut. Ośrodka
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 13.30 do 14.00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby pobierające świadczenia w Kasie MOPS winny okazać zarówno dowód osobisty jak i aktualną decyzję dotyczącą odbieranych świadczeń.

 
środa, 15 stycznia 2014 00:00

A p e l

 

My,  przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej i instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci, ogłaszamy gorący apel do wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka.

W obliczu doniesień prasowych dotyczących rzekomych nieprawidłowości w gdańskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych, mówimy stanowcze „NIE” wykorzystywaniu historii dzieci, pokrzywdzonych przez los, do tworzenia wydarzeń medialnych na potrzeby pierwszych stron gazet, do budowania kapitału politycznego, do  rozgrywek między dorosłymi oraz  do korzyści innych, niż dobro dziecka. Podobne wydarzenia mają miejsce w województwie pomorskim i w całym kraju.

Za los dzieci jesteśmy odpowiedzialni wszyscy: rodzice (biologiczni i zastępczy), pracownicy instytucji, politycy, dziennikarze. Każdy z nas może dziecko swoimi działaniami chronić, ale może też tymi działaniami krzywdzić.

Za każdą historią wywołującą medialne emocje stoi konkretne dziecko, ze swoim imieniem i nazwiskiem, grupą rówieśniczą, w której przebywa, bliskimi, znajomymi. Identyfikacja dziecka jest o wiele łatwiejsza, niż nam się wydaje. W dzisiejszym świecie wszechobecnych mediów i  internetu może to skończyć się dla dziecka dramatem. Czy naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę?

Obowiązkiem nas dorosłych jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Jest to zadanie niełatwe, zarówno w rodzinie biologicznej, jak i pieczy zastępczej. I często, mimo największych starań, zdarzają się historie nieprzewidziane. Prawie każdy rodzic doznaje różnych problemów ze swoim dzieckiem, również ten zastępczy. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie biologicznej pojawiające  problemy rodzice starają się natychmiastowo rozwiązywać. Nie możemy się łudzić, że uda nam się stworzyć takie formy  pieczy zastępczej, w których unikniemy wszelkich problemów, czy zdalnie wykryjemy potencjalnych krzywdzicieli.  Nasza mądrość powinna polegać na umiejętności szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów, a tam gdzie to możliwe, na stosowaniu różnorodnych narzędzi chroniących dzieci.

Naszym apelem chcemy zachęcić wszystkich dorosłych do głębokich przemyśleń na temat, czy lepiej jest tworzyć sensacje wokół pojedynczych problemów pojawiających się w pieczy zastępczej, czy wspólnie zastanawiać się, jak działać jeszcze lepiej, by do nich nie dochodziło.

I jeszcze jedno. Bardzo ważne jest to, że „sensacyjne doniesienia” niweczą ogromny dorobek, często wieloletni, osób, które podejmują się  trudnej roli wychowywania nie własnych dzieci. Zastanówmy się, czy równie łatwo oskarżamy rodziców biologicznych, których dziecko ma problem z narkotykami, uciekło z domu, czy nie chodzi do szkoły. Oczywiście, nie mówimy o przypadkach krzywdzenia dzieci, bo takie należy eliminować i karać, zarówno w rodzinach biologicznych, jak i pieczy zastępczej.

Zdajemy sobie sprawę, że system opieki nad dziećmi wymaga ciągłego doskonalenia. Jesteśmy gotowi włączać się do wszelkich niezbędnych działań poprawiających sytuację dziecka.

Apelujemy, bądźmy razem przy zapewnianiu bezpieczeństwa dzieciom i nie kierujmy się przy tym interesami innymi, niż dobro dziecka.

 
czwartek, 14 listopada 2013 00:00

Dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej


Na mocy Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2014 r. zostaje wprowadzona nowa forma pomocy w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przysługującego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej zgodnie z art.1 pkt. 13c w/wym. ustawy jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosił będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej określono na poziomie:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Wysokość dodatku  energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. ogłoszona zostanie po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r.
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej.

Dodatek energetyczny przyznawać będzie wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Wypłata dodatku przez gminy następować będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.
Wniosek o przyznanie dotacji gmina powinna składać wojewodzie co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie budżetu, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał; wniosek na pierwszy kwartał wojewoda przedstawia w terminie do dnia 10 stycznia danego roku.
Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.
Gmina ma przedstawiać wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym kwartale.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 17