MENU

Aktualności
czwartek, 14 listopada 2013 00:00

Dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej


Na mocy Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2014 r. zostaje wprowadzona nowa forma pomocy w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego przysługującego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej zgodnie z art.1 pkt. 13c w/wym. ustawy jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosił będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej określono na poziomie:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Wysokość dodatku  energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. ogłoszona zostanie po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r.
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej.

Dodatek energetyczny przyznawać będzie wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Wypłata dodatku przez gminy następować będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
Wojewodowie przekazują dotacje gminom w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.
Wniosek o przyznanie dotacji gmina powinna składać wojewodzie co kwartał, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie budżetu, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał; wniosek na pierwszy kwartał wojewoda przedstawia w terminie do dnia 10 stycznia danego roku.
Dotacje na dany kwartał są przekazywane gminom przez wojewodę w miesięcznych ratach. Nadpłata dotacji za kwartał może być zaliczana na poczet dotacji należnej w kwartale następnym, z wyjątkiem nadpłaty za dany rok, która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty dotacji, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.
Gmina ma przedstawiać wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym kwartale.

 

 
środa, 30 października 2013 00:00

KOMUNIKAT


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że z dniem 4 listopada 2013 r.  pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą pracować w terenie i przyjmować interesantów w dni robocze do godziny 18.00.

Informujemy również iż 31 października 2013 r. jest ostatnim dniem, w którym można składać wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego do godziny 17.30. Natomiast od dnia 4 listopada br. pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów będą przyjmować interesantów w dni robocze w godzinach od 08.00 do 15.30.

 

 
wtorek, 03 września 2013 00:00

KOMUNIKAT


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje o terminach składania   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz  z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014.
Wnioski należy składać w  budynku głównym MOPS przy Al. J. Pawła II 6  w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30

Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego

  1. Na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego złożony z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2013 r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2013 r. natomiast na wniosek złożony w okresie od 01 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 31 grudnia 2013 r.
  2. Na wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożony wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2013 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2013 r.

Złożenie wniosku po dniu 31 października 2013 r. skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30 , a w okresie od 01-09-2013 r. do 31-10-2013 r.  w godz. od 8.00 do 17.30 pod numerem tel. 56-244-58 lub pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
czwartek, 25 lipca 2013 00:00

Projekt „ALPINIŚCI” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na finiszu.

 
piątek, 12 lipca 2013 00:00

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje o przypadkach kradzieży w mieszkaniach osób starszych.
Osoby dokonujące przestępstw podają się za członków rodziny lub przedstawicieli różnych instytucji.
Zatem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wpuszczaniu do mieszkań nieznanych osób. 
Jednocześnie informujemy, że w przypadku wizyt pracowników pomocy społecznej  każdorazowo przed wejściem do mieszkania zobowiązani są oni do okazania legitymacji służbowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie.

Starogard Gd., 12 lipca 2013 r.

 
środa, 05 czerwca 2013 00:00

Działania kończące realizację zadań w projekcie systemowym
„ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.”

Od 05 czerwca 2013 r. rozpoczęła się realizacja kursów zawodowych, które zakończą się 26 lipca 2013 r. Uczestniczyć w nich będzie 67 beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z przeprowadzoną przez PUP diagnozą preferencji zawodowych uczestników projektu przygotowane zostały następujące kursy: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 12 osób, profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + gospodarka magazynowa dla 13 osób, pomoc kuchenna dla 5 osób, pomoc domowa i hotelowa dla 9 osób, operator wózków jezdniowych z obsługą – wymianą butli gazowej + program magazynowo-handlowy, florysta dla 4 osób, pielęgnacja terenów zielonych dla 4 osób, opieka nad dziećmi dla 3 osób, fryzjerstwo dla 3 osób, pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa dla 3 osób.

Na 30 lipca 2013 r. zaplanowane jest spotkanie podsumowujące realizację projektu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 16