MENU

Aktualności
sobota, 09 lutego 2013 00:00

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U poz. 1548). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r.

Ponadto informujemy, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach mogą przed wygaśnięciem decyzji (w miesiącu czerwcu br.) złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach lub o specjalny zasiłek opiekuńczy.

W myśl aktualnie obowiązujących  przepisów świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce lub ojcu
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 4. innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 5. Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobom wymagającą opieki np. rodzeństwo, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  - rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są  małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma osób takich jak: opiekun faktyczny, czy spokrewniona rodzina zastępcza lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Kwota świadczenia od 01-07-2013 r. to 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu.

Dla osób, które rezygnują z zatrudnienia by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny lecz nie spełniają zasad do świadczenia pielęgnacyjnego w/wym. ustawa przewiduje specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego przyznanie zależy od dochodu.  Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 623,00 zł miesięcznie. Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, kwota świadczenia to 520,00 zł miesięcznie.
.

 

 
piątek, 21 grudnia 2012 00:00

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

 
poniedziałek, 26 listopada 2012 00:00

Rekrutacja do udziału w projekcie systemowym
„ALPINIŚCI” w 2013 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do końca grudnia br. prowadzi rekrutację kandydatów do uczestnictwa w projekcie systemowym „ALPINIŚCI-podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.” Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Starogardu Gdańskiego  w wieku 15- 64 lata, zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, którzy są:
- bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
- zatrudnieni, zagrożeni utratą pracy.

Zainteresowanych udziałem w projekcie, którego działania zaplanowane są w okresie od stycznia do lipca 2013 r.  prosimy o kontakt z MOPS: osobisty, telefoniczny pod nr tel. 58 562 44 58 lub e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
wtorek, 06 listopada 2012 00:00

Komunikat

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że z dniem 5 listopada 2012r.  pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą pracować w terenie w dni robocze do godziny 19.30

 
poniedziałek, 05 listopada 2012 00:00

Alpiniści 2012


Powoli dobiega końca realizacja kolejnej edycji projektu systemowego „Alpiniści”. Spośród zadań przewidzianych na rok bieżący dotychczas zrealizowano:

 • diagnozę preferencji zawodowych  przeprowadzonych przez doradców zawodowych w PUP Starogard Gd. dla 70 osób (czerwiec br.)
 • zajęcia aktywizujące do otrzymania zatrudnienia realizowane przez PUP Starogard Gd. dla 20 osób (czerwiec br.)
 • zajęcia w Klubie Pracy zorganizowane i przeprowadzone  przez PUP Starogard Gd. dla 15 osób (czerwiec br.)
 • szkolenia psychologiczne grupowe i indywidualne dla 70 osób (od lipca do września br.)
 • piknik rodzinny dla 240 osób w dniu 11.08.2012 r.
 • badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy przed kursami zawodowymi dla 67 osób.

Trwa natomiast realizacja pozostałych zadań projektowych:

 • indywidualna terapia psychologiczna dla 30 beneficjentów (od sierpnia do listopada br.)
 • grupa wsparcia  1 raz w miesiącu od VIII do XII br.  dla osób chętnych
 • pracę  trzech asystentów rodziny pracujących z  30 rodzinami (od czerwca do grudnia br.)
 • poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa realizowane 1 raz w tygodniu (od czerwca do grudnia br.)
 • pomoc z zorganizowaniu i opłacenie opieki nad osobami zależnymi w czasie obecności beneficjentów na zajęciach projektowych
 • staż u pracodawcy dla 2 osób przez 3 m-ce  (od września br.)
 • kursy zawodowe  dla 67 osób (od października do grudnia br.)
 • na grudzień br. zaplanowane są szkolenia: udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz  poprawa wizerunku.

W listopadzie i grudniu br. spośród osób objętych pomocą społeczną prowadzona będzie rekrutacja beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie w 2013 r..  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z MOPS. Zaplanowane działania w przyszłorocznej edycji projektu rozszerzono dodatkowo o program korekcyjno – edukacyjny dla stosujących przemoc.

 
poniedziałek, 29 października 2012 00:00

Komunikat

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim prosi wszystkich mieszkańców miasta Starogard Gdański o zgłaszanie informacji o osobach bezdomnych, które wymagają niezwłocznego wsparcia, w celu dotarcia do tych osób z ofertą pomocy społecznej. Szybka reakcja oraz wsparcie pomogą zapobiec tragediom.
Informacje te można kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Jana Pawła II nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 19.30. Po godzinach pracy MOPS i w dni wolne ustawowo sprawy bezdomnych należy zgłaszać do Straży Miejskiej lub Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Telefony kontaktowe MOPS:
58 562 44 58
58 561 29 84
telefon komórkowy:
797 364 004

Fax:
58 563 40 14
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Świadczenia realizowane na rzecz bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim to:

 1. skierowanie do schroniska wraz z pokryciem kosztu podróży lub zapewnienie transportu
 2. posiłki obiadowe i suchy prowiant na śniadanie i kolację w okresie od 02 listopada br. do  31 grudnia br.
 3. zabiegi sanitarno-higieniczne w okresie jw.
 4. pomoc finansowa na opłatę wynajętej stancji,
 5. praca socjalna w kierunku wyjścia z bezdomności, pomoc w załatwieniu spraw osobistych i rodzinnych, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i somatycznego, prośby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego
 6. skierowanie do domu pomocy społecznej bezdomnych wymagających opieki osoby drugiej, w tym za zgodą sądu
 7. inne formy pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: opał, odzież, obuwie, bielizna osobista, leki, sprawienie pogrzebu i inne zgodnie z rozeznanymi potrzebami
 8. decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone
 9. docieranie do miejsc gromadzenia się i pobytu bezdomnych z ofertą schronienia lub innej pomocy społecznej
 10. współpraca z funkcjonariuszami Staży Miejskiej i Policji
 11. akcja informacyjna o ofertach pomocy bezdomnym.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 15