MENU

Aktualności
wtorek, 28 sierpnia 2012 00:00

KOMUNIKAT

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych
od dnia 1 listopada 2012 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

  • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

  • 77 zł na dziecko do 5 lat,
  • 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
  • 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.


Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 
piątek, 27 lipca 2012 00:00


 

 
środa, 25 lipca 2012 00:00

Realizacja projektu systemowego „ALPINIŚCI”


Trwa realizacja piątej edycji projektu  systemowego „ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji bytowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”, którego celem jest podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia i zmiany trybu życia.

W 2012 roku udział w projekcie zaplanowano dla 70 beneficjentów ostatecznych, z czego dla 30 osób oprócz działań prowadzących do aktywizacji zawodowej przewidziane zostało wsparcie asystenta rodziny w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rekrutacja uczestników projektu trwała od stycznia do maja br. i zakończyła się na przełomie maja i czerwca zawarciem kontraktów socjalnych.

W ramach podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gdańskim doradcy zawodowi tut. Urzędu Pracy sporządzili w miesiącu czerwcu z beneficjentami projektu diagnozę preferencji zawodowych, która miała na celu określenie predyspozycji poszczególnych osób objętych badaniem do wykonywania określonego zawodu. Ponadto PUP zorganizował dla 15 uczestników projektu zajęcia w Klubie Pracy, a dla 20 zajęcia aktywizujące umożliwiające uzyskania zatrudnienia.

Obecnie przeprowadzane są badania lekarskie mające na celu uzyskanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do uczestnictwa przez poszczególnych beneficjentów w wybranym kursie zawodowym. Osoby, które otrzymają stosowne orzeczenie zakwalifikowane zostaną do odbycia kursu zawodowego, natomiast wszyscy uczestnicy projektu rozpoczną z dniem 31 lipca br. szkolenia psychologiczne.

 
czwartek, 19 lipca 2012 00:00

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim


Apelujemy do mieszkańców miasta Starogard Gdański o zgłaszanie sygnałów dotyczących stosowania przemocy domowej wobec dzieci, osób starszych, osób bliskich w rodzinie lub gdzie jest zagrożone bezpieczeństwo osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci.
Wczesna interwencja może zapobiec powstawaniu kryzysowych sytuacji.

Dane kontaktowe poniżej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleja Jana Pawła II nr 6
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 44 58; 58 561 29 84
fax 58 563 40 14
e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
piątek, 25 maja 2012 00:00

20 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ…


Dom Dziennego Pobytu MOPS przy ul. Pelplińskiej 3 w Starogardzie Gd. obchodził 20-lecie funkcjonowania. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 26
maja 1992 roku.Uroczystości związane z tą rocznicą odbyły się w dniu 23 maja 2012 roku w ogrodzie znajdującym się przy DDP.Na spotkanie Jubileuszowe zaproszeni zostali między innymi: Prezydent Miasta Edmund Stachowicz, Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Ruśniak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Władysław Kanka, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Starogard Gd. Małgorzata Grzecznowska, Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej „ STAR-PEC” Barbara Stanuch a także osoby, które w przeszłości korzystały z usług placówki.

 
wtorek, 22 maja 2012 00:00

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 9 maja 2012 r.
(Dz. U. z dn. 18 maja 2012 r. poz. 551)


w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zwanej dalej „pomocą”.

§ 2. 1. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listo¬pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)).
2. Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie.
3. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.

§ 3. 1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest rea¬lizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 4. Pomocy udziela się na wniosek osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, złożony do organu określonego w § 3 ust. 1.

§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4, składa się w terminie do dnia 31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pie¬lęgnacyjnego stała się ostateczna.
2. Wniosek, o którym mowa w § 4, złożony po terminie określonym w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 6. 1. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.
2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.
3. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowany jest przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2012 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 14