MENU

Aktualności
środa, 22 maja 2013 00:00

 

 
sobota, 09 lutego 2013 00:00

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U poz. 1548). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r.

Ponadto informujemy, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach mogą przed wygaśnięciem decyzji (w miesiącu czerwcu br.) złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach lub o specjalny zasiłek opiekuńczy.

W myśl aktualnie obowiązujących  przepisów świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce lub ojcu
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
 4. innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 5. Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobom wymagającą opieki np. rodzeństwo, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  - rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są  małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - nie ma osób takich jak: opiekun faktyczny, czy spokrewniona rodzina zastępcza lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Kwota świadczenia od 01-07-2013 r. to 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu.

Dla osób, które rezygnują z zatrudnienia by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny lecz nie spełniają zasad do świadczenia pielęgnacyjnego w/wym. ustawa przewiduje specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego przyznanie zależy od dochodu.  Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 623,00 zł miesięcznie. Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, kwota świadczenia to 520,00 zł miesięcznie.
.

 

 
piątek, 21 grudnia 2012 00:00

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

 
poniedziałek, 26 listopada 2012 00:00

Rekrutacja do udziału w projekcie systemowym
„ALPINIŚCI” w 2013 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do końca grudnia br. prowadzi rekrutację kandydatów do uczestnictwa w projekcie systemowym „ALPINIŚCI-podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.” Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Starogardu Gdańskiego  w wieku 15- 64 lata, zagrożeni wykluczeniem społecznym, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, którzy są:
- bezrobotni lub nieaktywni zawodowo,
- zatrudnieni, zagrożeni utratą pracy.

Zainteresowanych udziałem w projekcie, którego działania zaplanowane są w okresie od stycznia do lipca 2013 r.  prosimy o kontakt z MOPS: osobisty, telefoniczny pod nr tel. 58 562 44 58 lub e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
wtorek, 06 listopada 2012 00:00

Komunikat

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że z dniem 5 listopada 2012r.  pracownicy socjalni i asystenci rodziny będą pracować w terenie w dni robocze do godziny 19.30

 
poniedziałek, 05 listopada 2012 00:00

Alpiniści 2012


Powoli dobiega końca realizacja kolejnej edycji projektu systemowego „Alpiniści”. Spośród zadań przewidzianych na rok bieżący dotychczas zrealizowano:

 • diagnozę preferencji zawodowych  przeprowadzonych przez doradców zawodowych w PUP Starogard Gd. dla 70 osób (czerwiec br.)
 • zajęcia aktywizujące do otrzymania zatrudnienia realizowane przez PUP Starogard Gd. dla 20 osób (czerwiec br.)
 • zajęcia w Klubie Pracy zorganizowane i przeprowadzone  przez PUP Starogard Gd. dla 15 osób (czerwiec br.)
 • szkolenia psychologiczne grupowe i indywidualne dla 70 osób (od lipca do września br.)
 • piknik rodzinny dla 240 osób w dniu 11.08.2012 r.
 • badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy przed kursami zawodowymi dla 67 osób.

Trwa natomiast realizacja pozostałych zadań projektowych:

 • indywidualna terapia psychologiczna dla 30 beneficjentów (od sierpnia do listopada br.)
 • grupa wsparcia  1 raz w miesiącu od VIII do XII br.  dla osób chętnych
 • pracę  trzech asystentów rodziny pracujących z  30 rodzinami (od czerwca do grudnia br.)
 • poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa realizowane 1 raz w tygodniu (od czerwca do grudnia br.)
 • pomoc z zorganizowaniu i opłacenie opieki nad osobami zależnymi w czasie obecności beneficjentów na zajęciach projektowych
 • staż u pracodawcy dla 2 osób przez 3 m-ce  (od września br.)
 • kursy zawodowe  dla 67 osób (od października do grudnia br.)
 • na grudzień br. zaplanowane są szkolenia: udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz  poprawa wizerunku.

W listopadzie i grudniu br. spośród osób objętych pomocą społeczną prowadzona będzie rekrutacja beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie w 2013 r..  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z MOPS. Zaplanowane działania w przyszłorocznej edycji projektu rozszerzono dodatkowo o program korekcyjno – edukacyjny dla stosujących przemoc.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 15