MENU

Aktualności
piątek, 12 lutego 2016 00:00

Zakład Opieki Zdrowotnej MEDPHARMA SA oferuje zniżki
dla dużych rodzin w ramach Starogardzkiej Karty Dużej Rodziny

Każdy mieszkaniec Starogardu Gdańskiego posiadający Kartę Dużej Rodziny będzie mógł skorzystać z ulg na prywatne świadczenia medyczne, rehabilitacyjne i relaksacyjne. 10% zniżki można otrzymać na konsultacje lekarzy specjalistów, diagnostykę laboratoryjną i USG oraz szczepienie przeciw grypie. Ulgi obejmują też świadczenia rehabilitacyjne. Także chętni do skorzystania z basenu mogą liczyć na 5% upustu przy wejściach jednorazowych jak i przy zakupie karnetu.

Z wymienionych zniżek można korzystać w placówkach MEDPHARMY w Nowej Wsi Rzecznej ul. Leśna 1A oraz w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 5.

 
sobota, 09 stycznia 2016 00:00

Ważna informacja

W związku z częstymi pytaniami informujemy, że projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) jest w trakcie prac legislacyjnych. Jak podaje MRPiPS, zakończono już etap uzgodnień międzyresortowych i projekt odpowiedniej ustawy znajduje się w konsultacjach społecznych, które mają potrwać do 21 stycznia br. Po uchwaleniu ustawy będą przyjmowane wnioski, zgodnie z przewidywaniami może to nastąpić po I kwartale 2016 r.

Informujemy, że wiadomość o przyjmowaniu wniosków w tej sprawie zostanie przekazana  dla mieszkańców miasta Starogard Gdański na stronach internetowych Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w prasie lokalnej, jednocześnie ostrzegamy Państwa przed „oszustami”, którzy próbują wyłudzić pieniądze za pobranie fałszywego wniosku.

 
wtorek, 05 stycznia 2016 00:00

Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzicielskie

Od 01-01-2016 r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono rodzicom, którym nie przysługuje prawo do  zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą między innymi osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie rodzinne. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom sprawującym opiekę nad jednym urodzonym dzieckiem przez okres 52 tygodni, niezależnie od kryterium dochodowego w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie. W przypadku urodzenia wieloraczków okres pobierania świadczenia wydłużony zostanie odpowiednio do 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci nawet do 71 tygodni w przypadku kiedy podczas jednego porodu urodzi się pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie to będą mogli otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku prawo do świadczenia będzie przysługiwało od dnia wejścia w życie przepisów tj. od 01-01-2016 r. do ukończenia ustawowego okresu 52 tygodni od dnia narodzin dziecka (lub odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie jednego porodu). Świadczenie rodzicielskie natomiast nie będzie przysługiwało, jeżeli osoby te pobrały już na dziecko zasiłek macierzyński albo jeżeli skorzystały z przedłużonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Komu przysługuje świadczenie:

 • rodzicom biologicznym (matce lub ojcu)
 • opiekunom faktycznym dziecka oraz rodzinom zastępczym (z wyjątkiem zastępczych rodzin zawodowych) w przypadku, gdy obejmą opieką dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7 roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego 10 roku życia.

Komu nie przysługuje nowe świadczenie:
Nowe świadczenie nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński lub korzystają z podobnego typu świadczeń - z tytułu urodzenia dziecka - w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych). Wyklucza się możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia powinny złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to później, świadczenie będzie przysługiwać od chwili złożenia wniosku do ukończenia ustawowego okresu 52 tygodni od dnia narodzin dziecka (lub odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie jednego porodu).

Wnioski można składać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów na drukach dostępnych w Dziale lub na stronie MOPS Starogard Gdański od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, a także drogą elektroniczną przez portal informatyczny emp@tia.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30
pod numerem tel. (58) 561-29-32
lub pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
poniedziałek, 04 stycznia 2016 00:00

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" powoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Za przekroczenie progu dochodowego o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

Powyższe zasady dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Osoby, które w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego otrzymały decyzję o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 mogą ponownie złożyć wniosek. Wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" nie przewiduje bowiem przeliczenia dochodu i przyznania świadczeń z urzędu.

Wnioski można składać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów na drukach dostępnych w Dziale lub na stronie MOPS Starogard Gdański od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, a także drogą elektroniczną przez portal informatyczny emp@tia.

W przypadku wątpliwości informacje udzielane są w godz. 8.00 do 15.30
pod numerem tel. (58) 561-29-32
lub pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
piątek, 01 stycznia 2016 00:00

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych od stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których adwokaci i radcowie prawni, a w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego będą świadczyć pomoc prawną.

Na terenie powiatu starogardzkiego pomoc taką uzyskać będzie można w następujących punktach:

Lp

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy
(dni i godziny)

 

miejscowość

ulica, nr domu

kod pocztowy

dni przyjęć

godziny przyjęć

 

1.

Czarna Woda

ul. Mickiewicza 7

83-262
Czarna Woda

poniedziałek

 

1300 - 1700

 

 

 

 

 

wtorek - piątek

 

1100 - 1500

 

2.

Skarszewy

ul. Szkolna 9

83-250
Skarszewy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 

800 - 1300

 

 

 

 

 

wtorek

 

1200 - 1700

 

3.

Skórcz

ul. Główna 28

83-220
Skórcz

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

1000 - 1400

 

 

 

 

 

środa

 

1400 - 1800

 

4.

Starogard Gdański

ul. Kanałowa 3

83-200
Starogard Gdański

poniedziałek – piątek

 

730 - 1130

 

5.

Starogard Gdański

ul. Kanałowa 3

83-200
Starogard Gdański

poniedziałek - piątek

 

1200 - 1600

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Ustawa przewiduje także działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będzie stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uzyskać można pod adresem:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 
czwartek, 31 grudnia 2015 00:00

Emp@tia

Informujemy, że od stycznia 2016 r. za pomocą utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej portalu informatycznego emp@tia będzie można składać drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wnioski o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://empatia.mpips.gov.pl/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 25