MENU

Aktualności
wtorek, 07 lipca 2015 00:00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

w roku szkolnym 2015/2016


Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański informuje, że W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2015 r. (w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz DO 15 PAŹDZIERNIKA 2015 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych), przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny) w roku szkolnym 2015/2016.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ o charakterze socjalnym można pobierać w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Klienta (pokój 01), w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 211 - II piętro) oraz na stronie internetowej http://bip.starogard.pl/

Wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA (pokój 01).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Starogard Gdański.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje:

 • uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

> Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (456 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna.

> Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przyznanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym uzależnione jest od otrzymania przez Miasto dotacji celowej z budżetu Państwa zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i uchwały Nr XLIV/413/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3564).

DODATKOWYCH INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ UDZIELA
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH (pokój 211 – II piętro)
TEL. 58 530 6078

 

 
poniedziałek, 06 lipca 2015 00:00

Dofinansowanie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 szansą dla klientów instytucji pomocy społecznej

 

W województwie pomorskim ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Mogą brać w nim udział ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Wybrane instytucje będą mogły realizować projekty mające na celu aktywizację społeczno-zawodową najbardziej potrzebujących. Na ten cel przeznaczono na najbliższe lata 165 mln zł, co umożliwi objąć pomocą ok. 22,5 tys. najbardziej potrzebujących mieszkańców woj. pomorskiego.

Program, którego realizację przewidziano na trzy lata przewiduje m.in. następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, kursy, szkolenia. W przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planowane jest poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo prawne i obywatelskie. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych, usługi wspierające aktywizację edukacyjną. Program przewiduje też zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-6-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-konkurs-zamkniety

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie
Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
pod numerem telefonu 58 562 44 58
lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
czwartek, 02 lipca 2015 00:00

"Pudełko życia"

Gmina Miejska Starogard Gdański kontynuuje rozpoczętą w 2014 r. kampanię „Pudełko życia”.
Do 836 posiadaczy "pudełka" w br. dołączy kolejne 600 osób.
Kampanię realizujemy we współpracy z Kociewskim Centrum Zdrowia oraz Powiatem Starogardzkim.
"Pudełka życia" zawierają w sobie naklejkę na lodówkę oraz kartę informacyjną do samodzielnego wypełnienia. Ważne, aby w karcie znalazły się informacje dotyczące chorób, przyjmowanych leków, uczuleń potwierdzonych przez lekarza, miejscu przechowywania dokumentacji medycznej, czy też numery telefonów do najbliższych osób, które mają być poinformowane o ewentualnym pobycie w szpitalu.
Pudełko wkłada się do lodówki, a dołączoną do niego specjalną naklejkę należy nakleić na drzwiach lodówki. Informacja, jakie pacjent przyjmuje leki, na co jest uczulony, może skrócić czas udzielenia pomocy medycznej.

 

 

Pudełka będą dostępne nieodpłatnie m.in. w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
  Al. Jana Pawła II Nr 6
  ( biuro przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy społecznej
  lub w inne oznaczone miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00),
 • klubach seniorów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”
  (Aleja Wojska Polskiego 16 w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00;
  Os. 60-lecia ONP 14 w środy w godzinach 16.00 – 18.00,
  ul. Reymonta 1 w środy w godzinach 16.00 – 18.00 i czwartki w godzinach 16.00 – 18.00),
 • Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim,
  ul. Gdańska 6, (wtorek – piątek  w godzinach 9.00 – 13.00),
 • Polskim Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,  
  ul. Gdańska 6 (wtorek w godzinach 13.00 – 15.00, piątek 11.00 – 13.00),
 • Polskim Związku Głuchych Oddział Pomorski Koło Terenowe w Starogardzie Gdańskim,
  ul. Mickiewicza 9 (poniedziałek - piątek: 9.00 – 13.00).

Osoby, którym nie uda się w tej edycji akcji  uzyskać „pudełka życia” mogą stworzyć własne pudełko (może to być pudełko, słoik itp., które zabezpieczy kartę informacyjną przed wilgocią) wykorzystując kartę informacyjną oraz naklejkę, które można pobrać ze ze stron: www.starogard.pl, www.powiatstarogard.pl oraz www.szpital-starogard.pl.

lub poniżej

Karta informacyjna
Wzory naklejek

 

 
wtorek, 02 czerwca 2015 00:00

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na podstawie

Uchwały Rady Miejskiej

 

Informujemy, że z dniem 29-05-2015 r. weszła w życie  Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Zgodnie z uchwałą, jednorazowa zapomoga przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański co najmniej rok przed datą złożenia wniosku, który składa się nie później niż do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Warunkiem ubiegania się o powyższą zapomogę jest spełnianie kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie. Dochód ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość zapomogi wynosi:

 1. przy dochodach od 0zł do 200,00zł na osobę w rodzinie – 900,00zł
 2. przy dochodach powyżej 200,00zł do 400,00zł na osobę w rodzinie – 750,00zł
 3. przy dochodach powyżej 400,00zł do 456,00zł na osobę w rodzinie – 600,00zł

Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 wejście B.

 

 
poniedziałek, 01 czerwca 2015 00:00

INFORMACJA

Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów informuje, iż wszelkie zmiany w sposobie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy zgłaszać do dnia 20-go danego miesiąca.  Pozwoli to na dokonanie zmiany i wypłacenie świadczenia w bieżącym miesiącu.

 
piątek, 08 maja 2015 00:00

Darmowe e-porady

Informujemy, iż Chrześcijańska Służba Charytatywna w ramach projektu „E-pomocni” uruchomiła pomoc internetową dla wszystkich osób niezależnie od wieku, umożliwiając im skorzystanie z bezpłatnej porady prawnika, psychologa i doradcy zawodowego.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.chsch.pl/eporady/

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 22