MENU

Formy współpracy z wolontariuszami

- wizyty wolontariuszy w miejscu zamieszkania osoby starszej,
- wpieranie osób starszych  w regulowaniu spraw urzędowych,  obowiązkach domowych (czynności porządkowe, zakupy, wyjście poza miejsce zamieszkania),
- towarzyszenie i wspólne organizowanie czasu wolnego,
- motywowanie do aktywności poprzez: rozmowę, spacery, gry stolikowe, czytanie prasy,
- pomoc w nawiązywaniu relacji sąsiedzkich oraz korzystaniu z dostępnych form aktywności dla seniora (Osiedlowy Dom Kultury, Klub Seniora, Ośrodki Wsparcia Dziennego, Polski Związek Emerytów i Rencistów i inne),
- monitorowanie bieżących potrzeb osoby starszej i samotnej (bieżąca współpraca w tym zakresie z koordynatorem i  rejonowym pracownikiem socjalnym),
- podejmowanie działań przeciwdziałających osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu,