MENU

Uchwała o powołaniu/statut:

 • Uchwała Nr XIV/63/90 Miejskiej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim z 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
 • Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady miast Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
 • Uchwała Nr XXXV/344/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

  • Uchwała Nr XLVI/431/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r.
  • Uchwała Nr XXIII/2013/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia z 02 marca 2016 r.

Przedmiot działalności: Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • dodatków mieszkaniowych
 • dodatków energetycznych
 • świadczeń rodzinnych
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • świadczeń wychowawczych
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • przyznawania i wydawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny
 • wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Status prawny: jednostka organizacyjna gminy – jednostka budżetowa

Struktura własności: trwały zarząd

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:

 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6 działka o powierzchni 3.929 m2 oraz budynek o powierzchni 906 m2 (MOPS),
 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej 3 działka o powierzchni 1.268 m2 oraz budynek o powierzchni 382,17 m2 (Budynek Domu Dziennego Pobytu),
 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 5 budynek o powierzchni 124,08 m2 (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6 budynek o powierzchni 350,51 m2 (Ośrodek Adaptacyjny)

Dyrektor: Urszula Ossowska
kompetencje dyrektora wyznaczają:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 930)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 966)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.  poz. 1059 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518)
 • Ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 169)
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 546)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 581)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 963)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 575)
 • Uchwała Nr XLVI/432/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego
 • Zarządzenie Nr 369/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 03 października 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Zarządzenie Nr 370/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 371/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
 • Zarządzenie Nr 372/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone oraz do dokonania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych
 • Zarządzenie Nr 373/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych
 • Zarządzenie Nr 374/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Zarządzenie Nr 375/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 • Zarządzenie Nr 376/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do potwierdzania sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
 • Zarządzenie Nr 377/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu wspierania rodziny
 • Zarządzenie Nr 378/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej i składania w tej sprawie oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 379/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów
 • Zarządzenie Nr 380/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 381/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych