MENU

Uchwała o powołaniu/statut:

 • Uchwała Nr XIV/63/90 Miejskiej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim z 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
 • Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady miast Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
 • Uchwała Nr XXXV/344/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

  • Uchwała Nr XLVI/431/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r.
  • Uchwała Nr XXIII/2013/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia z 02 marca 2016 r.

Przedmiot działalności: Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • dodatków mieszkaniowych
 • dodatków energetycznych
 • świadczeń rodzinnych
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • świadczeń wychowawczych
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • przyznawania i wydawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny
 • wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Status prawny: jednostka organizacyjna gminy – jednostka budżetowa

Struktura własności: trwały zarząd

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:

 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6 działka o powierzchni 3.929 m2 oraz budynek o powierzchni 906 m2 (MOPS),
 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej 3 działka o powierzchni 1.268 m2 oraz budynek o powierzchni 382,17 m2 (Budynek Domu Dziennego Pobytu),
 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 5 budynek o powierzchni 124,08 m2 (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6 budynek o powierzchni 350,51 m2 (Ośrodek Adaptacyjny)

Dyrektor: Urszula Ossowska
kompetencje dyrektora wyznaczają:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 tj.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 tj.),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 180  ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2018r. poz.2220 tj. ),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz. U. z 2018r. poz. 1510),
 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 tj.),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998),
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  (Dz. U. z 2018r. poz. 775 tj.),
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 tj.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 tj.),
 • Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 tj.),
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  (Dz. U. z 2016 poz. 1860 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2018 r. poz.1457),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
 • Zarządzenie Nr 260/06/2018  Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze zm.(Zarządzenie NR 379/09/2018  Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21 września 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu NR 260/06/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
 • Zarządzenie Nr 370/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej ze zm. (Zarządzenie Nr 417/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 371/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych ze zm. (Zarządzenie 418/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 372/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone oraz do dokonania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych ze zm. (Zarządzenie Nr 419/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada  2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 373/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu  dodatków mieszkaniowych ze zm. (Zarządzenie 420/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 374/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze zm. (Zarządzenie Nr 421/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 375/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach ze zm. (Zarządzenie Nr 422/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 376/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do potwierdzania sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej ze zm. (Zarządzenie 423/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada  2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 377/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu wspierania rodziny ze zm. (Zarządzenie Nr 424/11/2016  Prezydenta Miasta Starogard Gdański   z dnia 2 listopada  2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 378/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej i składania w tej sprawie oświadczeń woli ze zm. (Zarządzenie Nr 425/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada  2016 r.),
 • Uchwała Nr XLVI/432/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku  energetycznego,
 • Uchwała NR XLVIII/489/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starogardzie Gdańskim oraz trybu kwalifikowania uczestników,
 • Zarządzenie Nr 379/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października  2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów ze zm. (Zarządzenie Nr 426/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 380/10/2016  Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia  3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w   sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny ze zm. (Zarządzenie Nr 427/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada   2016 r.) ,
 • Zarządzenie Nr 381/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych ze zm. (Zarządzenie Nr 428/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie  Nr 474/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania uprawnień do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko i nieodwracalnie upośledzonego,
 • Pełnomocnictwo NR 48/2016/RDEiT 17/2014 z dnia 12 grudnia 2016 r. udzielone na podstawie Zarządzenia Nr 499/12/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, jej jednostkach i zakładach budżetowych,
 • Zarządzenie Nr 250/06/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń „Dobry start”,
 • Zarządzenie Nr 333/08/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Pani Urszuli Ossowskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Zarządzenie NR 383/09/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański mieszkania chronionego.