MENU

 

Plan Budżetu MOPS w Starogardzie Gdańskim na 2016 rok

Zgodnie z przyjętą w dniu 21 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XVII/164/2015 Rady Miasta Starogardu Gdańskiego plan budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp. Rozdział Rodzaj zadania Plan w zł
1 85203 Ośrodki wsparcia.

Rozdział ten zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy.
900 000
2 85206

85206 Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.
610 601
3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na:
 1. Realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 3. Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 4. Rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.
16 220 000
4 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
141 000
5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
2 010 300
6 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne wypłacane są dla osób zamieszkujących w zasobach:
 1. Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”,
 2. „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Sp. z o.o.,

 3. Mieszkań zakładowych (PKP, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, PSS z odpowiedzialnością udziałami, Powiatowy Inspektorat Weterynarii),
 4. Mieszkań pozostałych, w których mieszczą się: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, indywidualni właściciele budynków jednorodzinnych i zarządcy prywatni.
2 531 154
7 85216 Zasiłki stałe.
600 000
8 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym są zawarte:
 1. Koszty infrastruktury i obsługi merytorycznej zadań przewidzianych w pozostałych rozdziałach,
 2. Wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3 381 555
9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

MOPS świadczy usługi opiekuńcze w podziale na:
 1. Usługi opiekuńcze dla osób chorych somatycznie i niepełnosprawnych,
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
561 386
10 85295 Pozostała działalność.

Rozdział ten obejmuje :
 1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 2. Prace społecznie użyteczne.
913 220