MENU

Plan Budżetu MOPS w Starogardzie Gdańskim na 2014 rok

Zgodnie z przyjętą w dniu 18 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLVII/438/2013 Rady Miasta Starogardu Gdańskiego plan budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp. Rozdział Rodzaj zadania Plan w zł
1 85195 Pozostała działalność.

Rozdział ten zawiera koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego.
6 000
2 85203 Ośrodki wsparcia.

Rozdział ten zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy
1 032 000
3 85206

85206 Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.
191 000
4 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.
15 488 000
5 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
138 800
6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
2 614 360
7 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla osób zamieszkujących w zasobach:
  1. Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”,
  2. Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej
    Sp. z o.o.,
  3. Mieszkań zakładowych (PKP, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, PSS z odpowiedzialnością udziałami, Powiatowy Inspektorat Weterynarii),
  4. Mieszkań pozostałych, w których mieszczą się: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, indywidualni właściciele budynków jednorodzinnych i zarządcy prywatni.
1 914 500
8 85216 Zasiłki stałe.
643 600
9 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym są zawarte koszty na infrastrukturę, obsługę merytoryczną zadań przewidzianych w pozostałych rozdziałach oraz ujmuje się wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3 445 660
10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

MOPS świadczy usługi opiekuńcze w podziale na:
  1. Usługi opiekuńcze dla osób chorych somatycznie i niepełnosprawnych.
  2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
587 011
11 85295 Pozostała działalność.

Rozdział ten obejmuje :
  1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  2. Prace społecznie użyteczne
1 101 040