MENU

Plan Budżetu MOPS w Starogardzie Gdańskim na 2015 rok

Zgodnie z przyjętą w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Miasta Starogardu Gdańskiego plan budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim na 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp. Rozdział Rodzaj zadania Plan w zł
1 85195

Pozostała działalność.

Rozdział ten zawiera koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego.

6 000
2 85203

Ośrodki wsparcia.

Rozdział ten zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy.

900 000
3 85206

Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

355 163
4 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.


W rozdziale tym ujmuje się wydatki na:
 1. Realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 3. Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 4. Rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.
16 890 000
5 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

137 000
6 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

2 339 160
7 85215

Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.


Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne wypłacane są dla osób zamieszkujących w zasobach:
 1. Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”,
 2. „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Sp. z o.o.,

 3. Mieszkań zakładowych (PKP, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, PSS z odpowiedzialnością udziałami, Powiatowy Inspektorat Weterynarii),
 4. Mieszkań pozostałych, w których mieszczą się: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, indywidualni właściciele budynków jednorodzinnych i zarządcy prywatni.
3 221 531
8 85216

Zasiłki stałe.

610 000
9 85219

Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym ujęte są koszty utrzymania MOPS oraz wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracji Ośrodka.

3 446 579
10 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.


MOPS świadczy usługi opiekuńcze w podziale na:
 1. Usługi opiekuńcze dla osób chorych somatycznie i niepełnosprawnych,
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
567 700
11 85295

Pozostała działalność.


Rozdział ten obejmuje :
 1. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 2. Prace społecznie użyteczne.
956 860