MENU

Plan Budżetu MOPS w Starogardzie Gdańskim na 2018 rok

Plan Budżetu MOPS w Starogardzie Gdańskim na 2018 rok

Dział Rozdział Rodzaj zadania Plan w zł

852
Pomoc społeczna 11 679 813
85203 Ośrodki wsparcia.

Rozdział ten zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy.
1 312 380

85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 273 450
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
2 866 000
85215 Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne wypłacane są dla osób zamieszkujących w zasobach:
 1. Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”,
 2. „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Sp. z o.o.,

 3. Mieszkań zakładowych (PKP, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, PSS z odpowiedzialnością udziałami, Powiatowy Inspektorat Weterynarii),
 4. Mieszkań pozostałych, w których mieszczą się: Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów, indywidualni właściciele budynków jednorodzinnych i zarządcy prywatni.
1 030 000
85216
Zasiłki stałe.
1 040 000
85219 Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale tym są zawarte:
 1. Koszty infrastruktury i obsługi merytorycznej zadań przewidzianych w pozostałych rozdziałach,
 2. Wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3 785 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

MOPS świadczy usługi opiekuńcze w podziale na:
 1. Usługi opiekuńcze dla osób chorych somatycznie i niepełnosprawnych,
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
704 823

85230
Pomoc w zakresie dożywiania 575 000

 

85295

 

Prace społecznie użyteczne 93 160

855
Rodzina 48 184 477

85501
Świadczenia wychowawcze 28 000 000
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na:
 1. Realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
 3. Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 4. Rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.
19 100 000
85504

85504 Wspieranie rodziny.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.
1 084 477


Razem

59 864 290