MENU

piątek, 25 maja 2018 00:00

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy Alei Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdański, NIP: 5921570077, REGON: 002841092 nr tel: 58 562 44 58, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji obowiązku wynikającego z:
  a)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1985 ze zm.)
  b)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 r., poz.180)
  c)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2018 r. poz. 755 ze zm.)
  d)  ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)
  e)  ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
  f)  ustawy z dnia 18 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.)
  g)  ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)
  h)  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)
  i)  Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.)
  j)  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.)
  k)  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567 ze zm.)
  l)  Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz.1860 ze zm.)
  m)  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395)
  n)  Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 r. poz. 1832 ze zm.).
  o)  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 200)
  p)  Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U.2017 r. poz. 1778)
  q)  Kodeksu  pracy i przepisów wykonawczych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  a)  dostępu do treści swoich danych,
  b)  sprostowania danych,
  c)  usunięcia danych,
  d)  ograniczenia przetwarzania,
  e)  przenoszenia danych,
  f)   wniesienia sprzeciwu;
 5. dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych  będzie nierozpatrzenie wniosku lub decyzja odmowna.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom danych związanych z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, firmy informatyczne;
 9. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Starogard Gdański, dnia 25.05.2018 r.