MENU

AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (DZ.U. 2015 poz. 1390)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 930)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty“ oraz wzorów formularzy „NIebieska Karta“
  (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
  (Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334)
 5. Zarządzenie nr 234/06/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
 6. Uchwała Nr LV/518/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 7. Uchwała Nr XXI/186/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.