MENU

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Grupa specjalistów podejmująca współpracę w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 234/06/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2016r. w składzie:
1) Maria Langowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (Sekretarz Zespołu);
2) Teresa Gilla – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
3) Magdalena Wrońska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim (Przewodnicząca Zespołu);
4) Aurelia Chyła – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim;
5) Anna Wodzik - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) Magdalena Szwarc – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim;
7) Beata Podwojska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim;
8) Aleksandra Krzykowska-Bącal – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
9) Alicja Jakubus – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim;
10) Iwona Stryjek – przedstawiciel Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim;
11) Maria Orlikowska-Płaczek – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim;
12) Weronika Chlistowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim;
13) Marzena Prezlata – przedstawiciel „MEDPHARMA” Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.
w Starogardzie Gdańskim (Z-ca Przewodniczącej Zespołu);
14) Sylwia Galikowska – przedstawiciel „MEDPHARMA” Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.
w Starogardzie Gdańskim;
15) Magdalena Kozakiewicz – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Starogardzie Gdańskim;
16) Mariusz Bucikiewicz – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
17) Robert Czerniga – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim;
18) Angelika Kreft – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.