MENU

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
(M.P. z 2015 r. poz. 821)

OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1788)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dz.U. z 2010 r. Nr 218 poz. 1439)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 998)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 882)

USTAWA
z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1000)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2069)