MENU

Formy pomocy społecznej:

I. Pieniężna:

a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy,
d) specjalny zasiłek celowy.


II. Rzeczowa:

a)   posiłek,
b)   odzież,
c)   obuwie,
d)   bielizna osobista, itp.


III. Usługowa:

a) usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
b) usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia dziennego,
c) sprawienie pogrzebu.

IV. Praca socjalna i praca w kontrakcie socjalnym,

V.  Pomoc instytucjonalna,

a) Domy Pomocy Społecznej
b) Ośrodki Wsparcia Dziennego

VI. Schronienie,

VII. Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny lub wspólnie niezamieszkującymi rodzicami lub rodzeństwem jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150%.