MENU

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1952)

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2092)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(Dz.U. z 2018, poz. 1497)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
(Dz. U. z 2017, poz. 1466)

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.