MENU

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Świadczenie przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu
  • albo opiekunowi faktycznemu dziecka

po spełnieniu kryterium dochodowego, które od 01.01.2013 r. wynosi 1922 zł na osobę w rodzinie.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Powyższy wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.