MENU

Podstawową formą wsparcia jest zasiłek rodzinny. Oznacza to, że od tego czy przysługuje nam prawo do zasiłku rodzinnego, zależy czy otrzymamy dodatki do niego przysługujące. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem  dziecka.
Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł netto.
Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Należy legitymować się wtedy orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 r. życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).

Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy obowiązujący od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku.


Od dnia 1 listopada 2016 r. zasiłek rodzinny wynosi:

  • 95 zł na dziecko w wieku 0 - 5 lat,
  • 124 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat,
  • 135 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat.