MENU

Aktualności
wtorek, 22 września 2009 08:30

Informacja dotyczący bieżących działań, realizowanych w ramach projektu „ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.”

Zakładane działania w ramach projektu ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.” realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem.

Zakończono grupowe i indywidualne zajęcia psychologiczne. Wiedza, którą otrzymali podczas trwania zajęć zostanie wykorzystana do poprawy funkcjonowania rodziny. Asystenci rodzin na bieżąco monitorują  zmiany zachodzące w wyżej określonym zakresie. W wielu przypadkach są to zmiany pozytywne.

W dalszym ciągu osoby współpracujące w programie aktywności lokalnej wraz z rodzinami mogą korzystać z różnych form spędzania czasu wolnego. Na bieżąco wydawane są karnety wstępu do kina „SOKÓŁ”, gdzie beneficjenci projektu mają możliwość spędzenia czasu wolnego wraz z najbliższymi osobami.
W dniu 13 sierpnia 2009r. 37 chętnych osób oraz członków ich rodzin otrzymało bilety na występ
kabaretu „Ani Mru Mru”.

W miesiącu wrześniu br. zakończyły się zajęcia psychologiczne dla osób objętych kontraktami socjalnymi.  Od dnia 21 września 2009r. 50 osób w ramach kontraktu socjalnego uczestniczyć będzie w wybranych przez siebie kursach zawodowych. Beneficjenci podnosić będą kwalifikacje w takich dziedzinach jak: bukieciarz – florysta, fryzjer, stylizacja paznokci, kucharz – kelner, cukiernik, profesjonalny sprzedawca, obsługa kas fiskalnych, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, profesjonalna pomoc domowa i hotelowa, posadzkarz – glazurnik, operator wózków widłowych, ogólnobudowlany, układanie kostki brukowej, obsługa komputera I stopnia. Wszystkie kursy zawodowe realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Starogardzie Gdańskim do 10 grudnia 2009r.

Współpraca z osobami bezdomnymi przebiega pomyślnie. Wszystkie działania określone w harmonogramach są terminowo realizowane. Kolejna osoba zamieszkała w wynajętym mieszkaniu. Na dzień 15 września br.
5 osób bezdomnych zamieszkuje na stancjach, posiadają meldunek czasowy.
W dalszym ciągu  lokale mieszkalne są doposażone w niezbędne sprzęty.

 
poniedziałek, 24 sierpnia 2009 12:20

KOMUNIKAT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim
Al. Jana Pawła II 6 w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy
o świadczeniach rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, że od dnia 1 września  2009r.  do 30 listopada 2009r.  przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 w zmienionych godzinach urzędowania tj.
od poniedziałku do piątku godz. od 8.00 do 17.30.

U W A G A

Na wnioski złożone z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2009r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2009r., natomiast na  wniosek złożony w okresie od 1 października  do 30 listopada  2009r. świadczenia przysługujące za miesiąc listopad br. wypłaca się do dnia 31 grudnia 2009r.
Wnioski złożone na nowy okres zasiłkowy po wyżej wskazanych terminach będą realizowane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek

 
czwartek, 06 sierpnia 2009 11:36

Informacja Działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na okres świadczeniowy 2009/2010


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przypomina o konieczności złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2009/2010.
Wnioski należy składać począwszy od 01 sierpnia br. w budynku głównym MOPS przy Al. Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.

Wnioski składają pełnoletnie osoby uprawnione lub rodzice bądź opiekunowie prawni osób uprawnionych do świadczenia. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające wyrok zasądzający alimenty od rodzica, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Warunkiem uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest również spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie.


Obowiązujące terminy w sprawie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Okres świadczeniowy trwa od 01 października 2009 r. do 30 września 2010r. Na wniosek złożony wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2009 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2009r.

Natomiast, gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października 2009 r. świadczenie przysługujące za miesiąc październik br. wypłaca się do dnia 30 listopada 2009 r.
Złożenie wniosku po dniu 31 października 2009 r. skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca wpływu wniosku do tut. ośrodka, co oznacza, że świadczenie za okres wstecz nie przysługuje.


Do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego dołącza się:

 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne ( komornika sądowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 2. w przypadku dłużników mieszkających za granicą - informację Sądu Okręgowego lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 3. kserokopia odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 4. kserokopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek ( rodzica osoby niepełnoletniej, pełnoletniej osoby uprawnionej)
 5. kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 6. kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
 7. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 8. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej – w przypadku składania wniosku przez opiekuna prawnego
 9. zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny za 2008r.
  - w przypadku utraty lub uzyskania dochodu udokumentowanie miesięcznej wysokości utraconego lub uzyskanego dochodu
 10. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
  a) zaświadczenie od komornika o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego i przekazanego wierzycielowi w roku 2008.
  b) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2008r. albo nakaz płatniczy za ten rok,
  c) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za rok poprzedzający złożenie wniosku albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  d) w przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego , dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń
Składając wniosek należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu!
 
czwartek, 06 sierpnia 2009 12:51

Informacja Działu Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych na okres zasiłkowy 2009/2010

W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2009/2010 rozpoczynającym się
1 listopada 2009r. i trwającym do 31 października 2010r. zawiadamiamy,
iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przyjmowane będą od 1 września 2009r.

Wniosek należy złożyć z kompletem dokumentów:

Zasiłek rodzinny:
- ksero dowodu osobistego wnioskodawcy
- kopie aktów urodzenia dzieci
- zaświadczenie ze szkoły dziecka powyżej 18 r.ż.
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2008 r. wszystkich członków rodziny powyżej 18 r.ż.
- oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2008
- oświadczenie o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej
- ksero zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2008 r. albo nakaz płatniczy za ten rok
a) przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia
- w przypadku utraty lub uzyskania dochodu udokumentowanie miesięcznej wysokości    utraconego lub uzyskanego dochodu
- w przypadku osoby rozwiedzionej lub separowanej okazanie kserokopii prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
- w przypadku osoby rozwiedzionej, separowanej lub panny czy kawalera okazanie kserokopii wyroku zasądzającego alimenty od drugiego rodzica
- zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w  2008 r.
- w przypadku wdowy lub wdowca okazanie kserokopii aktu zgonu współmałżonka
- w przypadku osoby samotnej okazanie kserokopii zupełnego aktu urodzenia dziecka jeżeli ojciec dziecka jest nieznany lub kserokopii aktu zgonu w przypadku jeśli ojciec dziecka nie żyje lub wyrok sądowy oddalający powództwo o ustalenie alimentów
- numer konta
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- zaświadczenie ze szkoły dziecka uczącego się w  szkole średniej, zawodowej
Dodatek na dojazdy do szkoły lub zamieszkanie w internacie  
- zaświadczenie ze szkoły
- dokument potwierdzający tymczasowy meldunek w internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie prowadzonym przez podmiot publiczny
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym

 
czwartek, 30 lipca 2009 11:10

Informacja dotyczący bieżących działań, realizowanych w ramach projektu „ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gd.”

Więcej…
 
środa, 08 lipca 2009 11:04

KOMUNIKAT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starogardzie Gdańskim Al. Jana Pawła II 6
w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna > ostatnia >>

Strona 34 z 36