Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w tym spisie to obowiązek każdego obywatela RP. Spis będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Główną metodą spisu będzie samospis internetowy. Na stronie GUS https://spis.gov.pl/ dostępny będzie formularz, który należy wypełnić i wysłać.

Uwaga! Jeżeli osoba, podlegająca obowiązkowi spisania, nie będzie mogła tego zrobić we własnym zakresie, ma trzy możliwości wypełnienia obowiązku:
1. może zgłosić się do najbliższego urzędu gminy, gdzie otrzyma pomoc,
2. może zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon,
3. może skorzystać z pomocy rachmistrza, który się z nią skontaktuje i spisać się bądź telefonicznie bądź bezpośrednio zapraszając rachmistrza do domu, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Rachmistrz terenowy w celu uwierzytelnienia posługuje się identyfikatorem rachmistrza spisowego. Rachmistrz telefoniczny, rozpoczynając rozmowę z respondentem, musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje).

Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach internetowych urzędów statystycznych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Sprawdź, o co zostaniesz zapytany/a w spisie?

Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Oto one:

1. Charakterystyka demograficzna:

 1. płeć;
 2. wiek;
 3. adres zamieszkania;
 4. stan cywilny;
 5. kraj urodzenia;
 6. kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna:

 1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 2. lokalizacja miejsca pracy;
 3. rodzaj działalności zakładu pracy;
 4. zawód wykonywany;
 5. status zatrudnienia;
 6. wymiar czasu pracy;
 7. rodzaj źródła utrzymania osób;
 8. rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność:

 1. samoocena niepełnosprawności;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 3. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

 1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 2. miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 5. rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

 1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 3. wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:

 1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 2. tytuł prawny do zajmowanego mieszkania .

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

 1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 2. stan zamieszkania mieszkania;
 3. własność mieszkania;
 4. liczba osób w mieszkaniu;
 5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
 6. liczba izb w mieszkaniu;
 7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 8. rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;
 9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;
 10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 11. stan zamieszkania budynku;
 12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 14. liczba izb w budynku;
 15. własność budynku;
 16. liczba mieszkań w budynku;
 17. rok wybudowania budynku.

Źródło:/www.starogard.pl (link otwiera się w nowym oknie)/