Informacja dotycząca dalszego wsparcia na pokrycie kosztów posiłków w szkole (PL)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż rodzice/opiekunowie dzieci z Ukrainy mogą ubiegać się o dalsze wsparcie na pokrycie kosztu posiłków w szkole od września 2022 roku.

Ośrodek na wniosek rodzica/opiekuna będzie wypłacał zasiłki na pokrycie całości lub części kosztu posiłków i to rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do regulowania należności za posiłki w szkole, z których skorzystały dzieci.

W celu otrzymania wsparcia w formie zasiłku należy złożyć wniosek o pomoc w biurze Ośrodka w godzinach jego pracy wraz z oświadczeniem na temat sytuacji rodzinnej i dochodowej. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny uda się do miejsca zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w sprawie, jeśli spełnione zostaną przesłanki, zostanie wydana decyzja, w której określony zostanie wysokość świadczenia oraz okres, na jaki zostało ono przyznane. Wypłata świadczenia może nastąpić na wskazane konto osobiste lub w kasie Ośrodka. Z przyznanego zasiłku rodzice/opiekunowie zobowiązani będą dokonać opłaty za posiłki wydawane przez szkołę/przedszkole.

Jednocześnie wskazujemy, iż prawo do świadczeń pomocy społecznej, w tym posiłków w szkole, przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 776,00 dla osób samotnie gospodarujących i 600,00 zł na osobę dla osób pozostających w rodzinie.

ІНФОРМАЦІЯ (UA)

Муніципальний центр соціального захисту населення у Старогарді Гданському повідомляє, що батьки/опікуни дітей з України можуть звернутися за додатковою підтримкою для покриття вартості харчування в школі з вересня 2022 року.

За бажанням батьків/опікунів центр сплачуватиме допомогу на покриття всієї або частини вартості харчування, і саме батьки/опікуни будуть зобов'язані сплачувати за шкільне харчування, яким користуються діти.

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву про отримання коштів на харчування до Центру соціального захисту (MOPS) в робочий час разом із довідкою про вашу сім'ю та ситуацію з доходами. Після подачі заяви, соціальний працівник прийде за місцем Вашого проживання, де проведе бесіду з одним із представників родини. Якщо всі умови відповідають дійсності, буде винесено рішення, про визнання та розмір пільги і термін, на який вона була надана. Допомога може бути виплачена на вказаний особовий рахунок або в касі Центру. Батьки/опікуни будуть зобов'язані оплачувати харчування, надане школою/дитячим садком, з наданої допомоги.

При цьому зазначаємо, що право на соціальну допомогу, в тому числі на шкільне харчування, мають фізичні особи та сім'ї, дохід яких не перевищує 776,00 злотих для одиноких фермерів і 600,00 злотих на людину в сім’ї.