Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach. Stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2 - 3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4 - 5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli wnioskodawca we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego poda adres poczty elektronicznej, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na ten adres.

W przypadku braku adresu poczty elektronicznej, wnioskujący będzie mógł odebrać informację o przyznaniu dodatku osłonowego w tut. Ośrodku Wejście B.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Będzie wypłacany w dwóch równych ratach:

 • do 31 marca 2022 r.
 • do 2 grudnia 2022 r.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. po otrzymaniu dotacji rządowej. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek

Wnioski można składać:

elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę /MOPSStarogardGd/domyslna
 2. tradycyjnie (papierowo)
  a) wrzucając wniosek do skrzynki podawczej ustawionej przed wejściem B Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim
  b) osobiście – w siedzibie Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim, wejście B.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w biurach Ośrodka wejście A i B oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Wniosek można złożyć najpóźniej do 31 października 2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 58 56 129 32 w godzinach od 8:00 do 15:00.