Procedura ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Są to m.in. zawiadomienie o wysokości ponoszonych opłat, rachunki dot. poniesionych wydatków w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.

Druki wniosków  można uzyskać u zarządcy lokalu lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dane zawarte we wniosku potwierdza zarządca lokalu podpisem.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.