Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny, bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, które mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Składając wniosek należy wykazać wszystkie dzieci (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania).

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne jak również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioskować można również o wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę należy złożyć wniosek w Ośrodku lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ciągu tygodnia na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty.

Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło SMS, które należy zmienić po piewrszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodziny, którym wnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

O przyznanie elektronicznej Karty mogą również wnioskować osoby posiadające już Kartę tradycyjną.

Aby korzystać ze zniżek wystarczy pokazać Kartę w telefonie.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
  1. w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II 6 wejście B.

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zamieszkującym w Starogardzie Gdańskim przysługują ponadto uprawnienia  i  zniżki w ramach Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”.  Program wprowadzono Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 października 2014r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. Starogardzka Karta opiera się o dokument i zasady rządowej Karty Dużej Rodziny, co oznacza, że nie ma potrzeby wyrabiania dodatkowej karty.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Informacje dotyczące Starogardzkiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod adresem:
http://starogard.pl/karta-duzej-rodziny/ulgi-dla-rodzin-wielodzietnych/
http://bip.starogard.pl/Article/id,322.html