Wolontariusz wspólnie z koordynatorem oraz osobą objętą wsparciem ustala rodzaj i zakres wsparcia. Najczęściej realizowane są:
  • wizyty w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem;
  • wpieranie w obowiązkach domowych (czynności porządkowe, zakupy, wyjście poza miejsce zamieszkania);
  • towarzyszenie w aktywnościach i wspólne organizowanie czasu wolnego;
  • motywowanie do aktywności poprzez: rozmowę, spacery, gry stolikowe, czytanie prasy;
  • pomoc w nawiązywaniu relacji sąsiedzkich oraz korzystaniu z dostępnych aktywności dla seniora (np. Osiedlowy Dom Kultury, Klub Seniora, Ośrodki Wsparcia Dziennego, organizacje pozarządowe i inne);
  • monitorowanie bieżących potrzeb osoby objętej wsparciem;
  • podejmowanie działań przeciwdziałających osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.