Uchwała o powołaniu/statut:

 • Uchwała Nr XIV/63/90 Miejskiej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim z 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
 • Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady miast Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
 • Uchwała Nr XXXV/344/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:
  • Uchwała Nr XLVI/431/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r.
  • Uchwała Nr XXIII/2013/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia z 02 marca 2016 r.
  • Uchwała Nr XLII/519/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2022 r.

Przedmiot działalności: Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • dodatków mieszkaniowych
 • dodatków energetycznych
 • świadczeń rodzinnych
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • świadczeń wychowawczych
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • przyznawania i wydawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny
 • wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Status prawny: jednostka organizacyjna gminy – jednostka budżetowa

Struktura własności: trwały zarząd

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji:

 • nieruchomość położona w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II nr 6 działka o powierzchni 3.929 m2 oraz budynek o powierzchni 906 m2 (MOPS)

Dyrektor: Anna Drężek
kompetencje dyrektora wyznaczają:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 755 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2022 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2072 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 4703)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)
 • oraz uchwały Prezydenta Miasta Starogard Gdański, Rady Miasta Starogard Gdański.