Klauzula informacyjna dla interesantów w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy alei Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim, NIP: 5921570077, REGON: 002841092, nr tel.: 58 562 44 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 537 005 680.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. W odniesieniu do danych osobowych kontrahentów dane te są przetwarzane w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. W wymagających tego przypadkach Administrator Danych ubiegał będzie się o wyrażenie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należało będzie dochodzenie roszczeń.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, zleceniobiorcom.
 13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.