Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim składa osoba zainteresowana lub opiekun prawny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6.
 
Do wniosku załączyć należy:
  1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa ( wzór określa załącznik nr 1 do wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy) o występujących zaburzeniach psychicznych zawierające m.in. wskazanie typu środowiskowego domu samopomocy,
  2. zaświadczenie lekarza rodzinnego (wzór określa załącznik nr 2 do wniosku o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy) o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada.

Pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia, przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS.

Pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące od czasu przyjęcia do ŚDS. Kolejna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest na wniosek uczestnika lub opiekuna prawnego na czas określony, wskazany przez Dyrektora ŚDS.

Przed wydaniem kolejnej decyzji, pracownik socjalny sporządza aktualizację wywiadu środowiskowego.

W przypadku osób lub rodzin, których dochód przekracza 300% kryterium określonego ustawą o pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie, 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej), odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie.

 

Niżej dokumenty w formacie PDF do ściągnięcia:
  1. Wniosek o skierowanie do ŚDS (94.3 KB)
  2. Załącznik nr 1 (85.85 KB)
  3. Załącznik nr 2 (82.91 KB)
  4. Wniosek o dalsze uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy (105.04 KB)