Formy Pomocy Społecznej:
 1. Rzeczowa:
  a)   posiłek,
  b)   odzież,
  c)   obuwie,
  d)   bielizna osobista, itp.
 2. Pieniężna:
  a) zasiłek stały,
  b) zasiłek okresowy,
  c) zasiłek celowy,
  d) specjalny zasiłek celowy.
 3. Usługowa:
  a) usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
  b) usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia dziennego,
  c) sprawienie pogrzebu.
 4. Praca socjalna i praca w kontrakcie socjalnym,
 5. Pomoc instytucjonalna:
  a) Domy Pomocy Społecznej
  b) Ośrodki Wsparcia Dziennego
 6. Schronienie,
 7. Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny lub wspólnie niezamieszkującymi rodzicami lub rodzeństwem jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150%.