W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może by przyznany zasiłek celowy. Może by przyznany w szczególności:
  • na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
  • na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia,
  • opału,
  • odzieży,
  • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
  • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
  • kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 

Zasiłek celowy może by przyznany też w formie biletu kredytowanego