Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2004r. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może by przyznany specjalny zasiłek celowy.

Specjalny zasiłek celowy może by przyznany w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio:

  • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • kryterium dochodowego rodziny.

Przyznany specjalny zasiłek celowy nie podlega zwrotowi.