Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej.

 

Od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe kwalifikujące do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej są następujące:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - dochód nie może przekraczać  kwoty 776,00 zł,
 • rodziny - gdy dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej wsparcia udziela się z powodu:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.