Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują:

 1. pomoc środowiskową, w tym:
  a) rozpatrywanie i ocenę potrzeb osób i rodzin oczekujących wsparcia i wymagających pomocy społecznej,
  b) udzielenie niezbędnej pomocy osobom  i rodzinom oraz doprowadzenie do ich usamodzielnienia,
  c) udzielenie prawem przewidzianej pomocy materialnej,
  d) pobudzanie osobistej aktywności w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  e) wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej zleconych Gminie przez administrację rządową oraz zadań należących do obowiązków Gminy, zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej,
  f) wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Rady Miasta Starogard Gdański i zarządzeniami Prezydenta.
 2. pomoc instytucjonalną,  w tym:
  a) rozpoznawanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie zorganizowanej w wyspecjalizowanych do tego jednostkach,
  b) współpracę w zakresie tworzenia nowych niezbędnych jednostek organizacyjnych,
  c) zabieganie o przyznanie odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów działalności podstawowej i administracyjno- gospodarczej,
  d) występowanie do Rady Miasta Starogard Gdański o utworzenie nowych jednostek organizacyjnych działających w obrębie Gminy.
 3. współpracę
  z organizacjami pozarządowymi oraz  z organizacjami kościelnymi o charytatywnym charakterze w zakresie realizowanych przez nie zadań z pomocy społecznej.