ALPINIŚCI 2008

Program operacyjny Kapitał Ludzki  ma za cel umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społeczeństwa.

Kapitał Ludzki jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.
W dobie trwającego kryzysu gospodarczego projekt „ALPINIŚCI…” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Starogardu Gdańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Al. Jana Pawła II 6
83-200 Starogard Gdański,
tel. 058 56 244 58, fax. 058 56 340 14
www.mops.starogard.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

we współpracy z:

  Powiatowym Urzędem Pracy 
  ul. Kanałowa 3
  83-200 Starogard Gdański

Grupa uczestników:

Grupę docelową stanowić będzie 112 osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych lub o niskich kwalifikacjach.

W ramach tej grupy:

 • 100 osób objętych będzie kontraktem socjalnym, 
 • 12 osób objętych będzie programem aktywności lokalnej.

Wśród beneficjentów projektu 65 osób to osoby długotrwale bezrobotne, 17 to osoby niepełnosprawne, 6 bezdomne, 1 po zwolnieniu z zakładu karnego, a 2 doświadczające przemocy.

Cel główny projektu 

Podniesienie motywacji do podjęcia zatrudnienia 112 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej - klientów MOPS z miasta Starogard Gdański w okresie od IV 2008 r. do XII 2008 r.

Cele szczegółowe

 • podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości, 
 • zwiększenie motywacji do zmiany trybu życia, nawyków zdrowotnych, podniesienie wiary we własne siły, 
 • określenie własnych możliwości i umiejętności – bilans predyspozycji zawodowych, 
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, 
 • uzyskanie bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Działania projektowe:

w ramach kontraktu socjalnego:

 • 2 indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym: ustalenie warunków i zawarcie kontraktu, 
 • zdiagnozowanie preferencji zawodowych przez doradcę zawodowego z uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji uczestnika – zebranie deklaracji uczestnictwa w kursach i zajęciach Klubu pracy, 
 • skierowanie uczestników na zajęcia Klubu Pracy w celu nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy (wykorzystanie Internetu), 
 • zorganizowanie treningów autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy dla ok. 70 osób, 
 • zapewnienie niezbędnych środków finansowych na uzupełnienie garderoby i poprawę wyglądu w celu polepszenia autoprezentacji osób poszukujących zatrudnienia, 
 • organizacja 200 godz. grupowych i indywidualnych spotkań z psychologiem – trening komunikacji społecznej, radzenia sobie ze stresem, nową sytuacją, 
 • spotkania grupowe z osobami, które przezwyciężyły uzależnienie, bezrobocie czy bezdomność, 
 • skierowanie 5-10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych, 
 • skierowanie uczestników projektu na kursy i szkolenia zgodne ze zgłoszonymi preferencjami oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy ustalone na podstawie rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie starogardzkim np. bukieciarz, kucharz, kelner, profesjonalny sprzedawca, obsługa kas fiskalnych, kurs prawa jazdy, uzyskanie świadectwa kwalifikacji oraz uzyskanie kat. C+E, opiekunka pielęgnacyjno-gospodarcza, kurs komputerowy I stopnia, obsługa wózków widłowych – magazynier, kurs ogólnobudowlany

w ramach programu aktywności lokalnej:

 • 9 spotkań informacyjnych i poradnictwa specjalistycznego na temat spółdzielni socjalnej, 
 • organizacja spotkań 12 osobowej samopomocowej grupy wsparcia osób chcących założyć spółdzielnię socjalną, 
 • jednodniowy wyjazd 12 osobowej grupy na spotkanie z osobami, którym się powiodło, członkami spółdzielni socjalnej, 
 • aktywna promocja poprzez organizację 4 spotkań, mających na celu przedstawienie pomysłów uczestników dotyczących założenia spółdzielni socjalnej i rodzaju działalności.