ALPINIŚCI 2010

Program operacyjny Kapitał Ludzki  ma za cel umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społeczeństwa.

Kapitał Ludzki jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.
W dobie trwającego kryzysu gospodarczego projekt „ALPINIŚCI…” jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Starogardu Gdańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starogardzie Gdańskim
Al. Jana Pawła II 6
83-200 Starogard Gdański,
tel. 058 56 244 58, fax. 058 56 340 14
www.mops.starogard.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

we współpracy z:

  Powiatowym Urzędem Pracy 
  ul. Kanałowa 3
  83-200 Starogard Gdański

Grupa uczestników:

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 115 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, mieszkańców Starogardu Gdańskiego, w tym 5 osób bezdomnych. Z wszystkimi osobami przeprowadzona będzie praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego w okresie od kwietnia do grudnia 2010 r.

Cel główny projektu 

Podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański.

Cele szczegółowe

 • podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości, 
 • zwiększenie motywacji do zmiany trybu życia, nawyków zdrowotnych, podniesienie wiary we własne siły, 
 • określenie własnych możliwości i umiejętności – bilans predyspozycji zawodowych, 
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • uzyskanie bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Działania projektowe:

 • spotkania indywidualne z pracownikiem socjalnym,
 • diagnoza preferencji zawodowych,
 • zajęcia w klubie pracy,
 • warsztaty poszukiwania zatrudnienia,
 • treningi autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy,
 • grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem obejmujące: trening komunikacji społecznej, radzenia sobie ze stresem, nową sytuacją, radzenie sobie z uzależnieniem,
 • praca w kierunku usamodzielnienia bezdomnych: pomoc w wynajęciu i opłaceniu mieszkania, doposażenie mieszkania, terapia odwykowa, aktywizacja poprzez wolontariat, 
 • pomoc finansowa na uzasadnione potrzeby życiowe, 
 • uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych, 
 • kursy i szkolenia zgodnie z preferencjami oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy, 
 • oferta zajęć na czas wolny: bilety wstępu do kina, na mecze, wycieczki, 
 • zajęcia dla uczestników w czasie letnich wakacji, 
 • pomoc w zapewnieniu opieki osobom zależnym, 
 • promocja projektu: publikacje w lokalnych mediach, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, organizacja konferencji inaugurującej i podsumowującej zadania roku 2010.