Listwa EU

„Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny” RPPM.06.02.02-22-0075/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2020 do 31 marca 2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru Gminy Miejskiej Starogard Gdański i gmin sąsiednich.

Liderem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, a Partnerem projektu Gmina Miejska Starogard Gdański w którego imieniu realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

Lider projektu Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, utworzy placówkę wsparcia dziennego w formule opiekuńczej oraz pracy podwórkowej – Stację Starogard Hufiec.

Stacja Starogard Hufiec obejmie wsparciem dzieci i młodzież w wieku 7 – 19 lat, zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu w świetlicy przy ul. Hallera oraz w 4 miejscach na obszarze powiatu starogardzkiego, gdzie funkcjonować będą grupy podwórkowe na wzór drużyn harcerskich.

Aby zapewnić dzieciom i młodzieży dobre warunki spędzania czasu wolnego wyremontowany zostanie budynek należący do Hufca ZHP Starogard Gdański. Stacja zapewni ciekawy program i przygotowaną kadrę wychowawców.

W Stacji Starogard Hufiec znajdzie swoje miejsce Klub seniora dla 20 osób. W klubie prowadzone będą działania animacyjne, wykłady oraz wyjazdy, np. do teatru.

Uczestnicy placówek objęci są wsparciem psychologicznym i pedagogicznym w ramach Poradni Rodzina prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo Partner projektu zapewni zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności rodzicielskie, wypracuje metody zwiększenia aktywności rodziny i radzenia sobie z problemami.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione zostanie wsparcie specjalistyczne, w tym np. psycholog, prawnik, dietetyk, logopeda. Wsparcie będzie dobierane do indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.

Wartość projektu: 2.078.456,88 zł, w tym wkład własny wnoszony przez instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej w formie przepracowania na rzecz projektu 3.848 godzin o wartości 103.922,84 zł.

Dofinansowanie z UE: 1 974 534.04 zł

Link do Projektu na portalu społecznościowym

Niżej plakat Projektu:

Plakat Projektu Stacja Starogard Gdański - Plakat Beneficjenta

 

Obowiązek informacyjny:

  1. Obowiązek informacyjny dla uczestnika - RPO (369.2 KB)
  2. Obowiązek informacyjny dla uczestnika - CST (294.99 KB)
  3. Obowiązek informacyjny dla uczestników konferencji Online (1002.69 KB)