Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Komu przysługuje:

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w:

 1. noclegowni,
 2. schronisku dla osób bezdomnych albo
 3. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Dodatkowo, tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.

Schroniska:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitewny „AGAPE”, Borowy Młyn 22, 83-420 Ryjewo.
 2. Stowarzyszenie Św. Faustyny „FIDES”, ul. Rolnicza 1, 82-200 Malbork.
 3. Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Parkowa 22/24, 86-300 Grudziądz.
 4. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni, ul. Zamenhofa 13A, 81-290 Gdynia.
 5. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa.
 6. Stowarzyszeniem SOLDARNI PLUS – Ośrodek Rehabilitacyjno-Postpenitencjarny w Darżewie, Darżewo 6, 76-020 Bobolice.

Wymagane dokumenty:

 1. ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia,
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:

O pobyt w domu samotnej matki i kobiet w ciąży mogą ubiegać się matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej w ramach interwencji kryzysowej.

Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu samotnej matki składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Ośrodek kompletuje dokumenty i przekazuje je do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

Podstawę do wydania skierowania do domu stanowi:

 1. wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
 2. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu,
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu,
 4. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli takie posiada),
 6. opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior