Logo Mops Starogard Gd 150 x 106
Profil ZaufanylogoBIP gov

Menu

Zawartość deklaracji dostępności

 

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

NIP: 592 15 70 077

REGON: 002841092

Bank Spółdzielczy Starogard Gdański (numer konta bankowego):

45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

 

Telefon do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;

+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;

+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;

+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-04-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-09

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-29

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodność: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie brakuje dokumentów dostępnych cyfrowo.
  • Brak cytatów poprawnie określonych w kodzie HTML.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Piechowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 56 129-38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański, lub złożyć skargę pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 oraz z 2020 r. poz. 695 i 298). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wejścia do budynku znajduje się między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Publiczną Szkołą Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego. Do budynku prowadzą dwa osobne wejścia usytuowane na niskim parterze bez konieczności pokonywania schodów. W wejściu "A" obsługiwane są aktywnie dwa stanowiska, które zajmują się świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi, funduszem alimentacyjnym, pomocą materialną dla ucznia oraz jedno zajmujące się dodatkami mieszkaniowymi. Wejście "B" do budynku Ośrodka prowadzi do stanowiska obsługi świadczeń pomocy społecznej. Wejścia te są ogólnodostępne podczas pracy Ośrodka. Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim jest usytuowany na pierwszym piętrze budynku. Do sekretariatu interesant może dostać się wyłącznie schodami – Ośrodek nie posiada windy. Na parterze znajduje się biuro obsługi klientów wejście "B" wyodrębnione, które umożliwia indywidualny kontakt z każdym klientem.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie, Ośrodek nie posiada ogólnodostępnego parkingu dla interesantów.

Dostępność toalety

Ośrodek posiada jedną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku w wejściu "B".

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynkach

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób z zachowaniem poufności rozmówcy (Wejście "A").

 

Dzienny Dom Pobytu Senior+

Siedziba Dziennego Domu Pobytu Senior+ położona jest przy ul. Gen. J. Hallera 19a, wejście do siedziby znajduje się na pietrze do, którego można dostać się windą oraz schodami.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe w tym trzy miejsca dla niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

W siedzibie budynku na piętrze znajdują się toalety, jedna z nich przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynkach

Budynek posiada windę dzięki, której można dostać się na piętro do Dziennego Domu Pobytu Senior+.

W siedzibie na piętrze umieszczone wszystkie pomieszczenia zostały oznaczone tabliczkami tyflograficznymi (w języku Braila). Dodatkowo tabliczki znajdują się również przy windzie oraz na każdym piętrze w budynku.

Przy wejściu do budynku znajduje się oznakowana ścieżka pozioma dla niewidomych. Oznaczenie prowadzi do windy.

Wyjście ewakuacyjne zostało również oznaczone poziomymi ścieżkami dla osób niewidomych.

 

Informacje dodatkowe

Witryna nie posiada dodatkowych specjalnie zdefiniowanych skrótów do odnośników i formularzy (Funkcjonalności accesskey).

Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczej oraz Dziennego Domu Senior+ brak jest pętli indukcyjnych.

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczej występuje brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczej oraz Dziennego Domu Senior+ nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W siedzibie Dziennego Domu Pobytu Senior+ brak, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe (strona głowna)
+48 58 562 44 58 – Pomoc społeczna;
+48 58 561 29 84 – Dodatek mieszkaniowy, Dodatek energetyczny;
+48 58 561 29 32 – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny;
+48 58 561 29 38 – Sekretariat, Administracja.
Fax: +48 58 563 40 14
ePUAP: /MOPSStarogardGd/ESP
sekretariat@mops.starogard.pl
Bank Spółdzielczy: 45 8340 0001 0007 4795 2000 0001

Zobacz także

logo rodzina gov.pl
logo karta dużej rodziny
logo empatia
logo senior