Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 01.06.2023 r. do 15.12.2023 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP: MOPSStarogardGd/SkrzynkaESP/ do dnia 23.05.2023 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik do pobrania w .PDF:

 1. Formularz oferty (69.92 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

Od dnia 01.05.2023 zmieniają się godziny pracy Ośrodka:

 • Przyjmowanie interesantów będzie odbywało się od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do 15:00, a w piątek od godz. 8:00 do 13:30.
 • Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 - 15:15, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 26.04.2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, w terminie od 02.05.2023 r. do 22.12.2023 r.

Świadczenie usług polegać będzie w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

lub

 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentem nie może być osoba będąca: członkiem rodziny uczestnika ( za członków  rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP: MOPSStarogardGd/SkrzynkaESP/ do dnia 20.04.2023 r. do godz. 13.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailem.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (68.31 KB)
 2. Klauzula informacyjna (89.38 KB)

 

Więcej szczegółów dotyczących programu można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 02.05.2023 r. do 22.12.2023 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański lub przesłać przez platformę ePUAP MOPSStarogardGd/SkrzynkaESP/ do dnia 20.04.2023 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (68.24 KB)
 2. Obowiązek informacyjny (89.38 KB)

W piątek 07.04.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny dla interesantów do godziny 12:00.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański na stanowisko Głównego Księgowego.

Niżej umieszczono link do Biuletynu Informacji Publicznej:

Przejdź na stronę BIP, aby sprawdzić ofertę.

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w marcu 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.03.2023 r.

Rodziny wspierające – ogłoszenie o naborze

 

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Informujemy, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukujemy rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci rodziny wspieranej.

Poszukujemy rodzin, które bezpłatnie i bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Pomoc może dotyczyć:

 • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
 • organizacji czasu rodziny i czasu wolnego dzieciom,
 • racjonalnego dysponowania budżetem domowym,
 • opieki i wychowywania dzieci,
 • rozmów i refleksji nad dotychczasową postawą wychowawczą,
 • pomocy w nauce,
 • nauki dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
 • motywowania do podjęcia leczenia i systematycznych kontaktów z lekarzem,
 • dbania o stan zdrowia i prawidłowe nawyki żywieniowe,
 • nauki gotowania,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • dbania o mieszkanie/dom/działkę ogrodową,
 • rozpoznawania potrzeb poszczegłónych członków rodziny i ich racjonalnego zabezpieczania,
 • uświadamiania jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywa rodzic/rodzina oraz więzi rodzinne,
 • wdrażania pozytywnych zmian w rodzinach,
 • motywowania do działania/aktywności np. sportowej, zawodowej, wolontariatu itp.
 • kształtowania właściwych zachowań, wzorców i ról społecznych.

Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

 • rodziny/osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi,
 • osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • zgłosić swoją kandydaturę w MOPS Starogardzie Gdańskim (złożyć wniosek),
 • umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej,
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora OPS - na podstawie wywiadu środowiskowego,
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy/wsparcia.

Kto nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej:

 • problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
 • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • występowanie problemu uzależnień,
 • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
 • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem asysty rodzinnej – Joanną Treder, tel. 570-387-148 lub 58-56-244-58 wew. 41 i 42. Kontakt prosimy nawiązywać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i udzielimy szczegółowych informacji.

Niżej wzór wniosku w formacie PDF:

Wniosek rodzin wspierających (184.07 KB)

Terminy przelewów bankowych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w lutym 2023 roku:

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 24.02.2023 r.