Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2021 (piątek) Ośrodek będzie nieczynny.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w maju 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.05.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 27.05.2021 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwietniu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.04.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 28.04.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2021 r. można składać w formie papierowej wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.:

 

Kompletny i podpisany wniosek można:

 • wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem "B" Ośrodka przy al. Jana Pawła II 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00;
 • przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

 

 1. Wzór wypełnionego przykładowego formularza. - PDF (2.58 MB)
 2. Formularz wniosku do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wątpliwości można wyjaśniać kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 58 56-129-32


Zachęcamy jednak do składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 • systemów teleinformatycznych banków
 • portalu informacyjno-usługowego mpips.gov.pl
 • platformy usług elektronicznych ZUS: zus.pl/pue

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Spis trwa od 1 kwietnia 2021 r.

Cel spisu:

Zebranie informacji o stanie i strukturze ludności wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Obowiązek spisowy obejmuje:

• wszystkich stałych mieszkańców gminy, w tym cudzoziemców;
• osoby czasowo przebywające na terenie gminy, w tym cudzoziemców;
• mieszkania;
• budynki.

Metody zbierania danych w spisie

Podstawowa metoda spisu:
Samospis internetowy –poprzez interaktywny formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl

Można również spisać się przez Infolinię:

22 279 99 99

Zakres informacyjny spisu:

1. Charakterystyka demograficzna
2. Aktywność ekonomiczna
3. Poziom wykształcenia
4. Niepełnosprawność
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa
7. Relacje rodzinne
8. Stan i charakterystyka zasobów:
mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Nie ma pytań o zarobki, dochody czy stan majątkowy !

Szczegóły w niżej umieszczonym dokumencie:

 1. Spis powszechny - PDF (593.11 KB)

PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2021 r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2021, to:


MODUŁ I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:


Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

• szkole wyższej,
• szkole policealnej,
• kolegium,
• a także dla osób mających przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje są dostępne w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2021:

 • Moduł I - od 01 marca 2021 do 31 sierpnia 2021 r.
 • Moduł II
 • na semestr letni – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
 • na semestr zimowy – od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r.

W Module II wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także link do strony na Powiatowe Centrum Pomocy Dzieciom w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym – „Aktywny Samorząd”.

Informacja w formacie PDF do ściągnięcia niżej:

 1. Informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” (220.02 KB)

Informacja w zakresie świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu starogardzkiego

 

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!
Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

 

Szczegóły w niżej zamieszczonym dokumencie:

 1. Informacja w zakresie świadczenia usługi (143.77 KB)

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w tym spisie to obowiązek każdego obywatela RP. Spis będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Główną metodą spisu będzie samospis internetowy. Na stronie GUS https://spis.gov.pl/ dostępny będzie formularz, który należy wypełnić i wysłać.

Uwaga! Jeżeli osoba, podlegająca obowiązkowi spisania, nie będzie mogła tego zrobić we własnym zakresie, ma trzy możliwości wypełnienia obowiązku:
1. może zgłosić się do najbliższego urzędu gminy, gdzie otrzyma pomoc,
2. może zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon,
3. może skorzystać z pomocy rachmistrza, który się z nią skontaktuje i spisać się bądź telefonicznie bądź bezpośrednio zapraszając rachmistrza do domu, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Rachmistrz terenowy w celu uwierzytelnienia posługuje się identyfikatorem rachmistrza spisowego. Rachmistrz telefoniczny, rozpoczynając rozmowę z respondentem, musi podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezentuje).

Tożsamość rachmistrza telefonicznego lub terenowego można zweryfikować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach internetowych urzędów statystycznych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Sprawdź, o co zostaniesz zapytany/a w spisie?

Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Oto one:

1. Charakterystyka demograficzna:

 1. płeć;
 2. wiek;
 3. adres zamieszkania;
 4. stan cywilny;
 5. kraj urodzenia;
 6. kraj posiadanego obywatelstwa.

2. Aktywność ekonomiczna:

 1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
 2. lokalizacja miejsca pracy;
 3. rodzaj działalności zakładu pracy;
 4. zawód wykonywany;
 5. status zatrudnienia;
 6. wymiar czasu pracy;
 7. rodzaj źródła utrzymania osób;
 8. rodzaje pobieranych świadczeń.

3. Poziom wykształcenia.

4. Niepełnosprawność:

 1. samoocena niepełnosprawności;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 3. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

 1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
 2. miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
 4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
 5. rok przyjazdu albo powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
 7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).

6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:

 1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
 2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
 3. wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.

7. Gospodarstwa domowe i rodziny:

 1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
 2. tytuł prawny do zajmowanego mieszkania .

8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

 1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
 2. stan zamieszkania mieszkania;
 3. własność mieszkania;
 4. liczba osób w mieszkaniu;
 5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
 6. liczba izb w mieszkaniu;
 7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
 8. rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania;
 9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania;
 10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 11. stan zamieszkania budynku;
 12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
 13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
 14. liczba izb w budynku;
 15. własność budynku;
 16. liczba mieszkań w budynku;
 17. rok wybudowania budynku.

Źródło:/www.starogard.pl (link otwiera się w nowym oknie)/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi, u której rozpoznano autyzm – zespół Aspergera.

Usługi obejmują terapię psychologiczno-pedagogiczną i socjoterapię świadczone w miejscu zamieszkania od 01 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r., w wymiarze ok. 40 godzin miesięcznie. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej
  z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa
  w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa
  w pkt. 2 kwalifikacji (oświadczenie pracodawcy o czasie trwania rzeczywiście wykonywanej pracy Wykonawcy);
 4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 24.03.2021 r. do godz. 13.00 lub przesłać przez platformę ePUAP (MOPSStarogardGd).

 

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załączniki w formacie PDF:

 1. Formularz ofertowy (280.38 KB)
 2. Obowiązek informacyjny dotycząca przetwarzania danych osobowych. (87.35 KB)

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w marcu 2021 roku:


Świadczenia wychowawcze - 19.03.2021 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 29.03.2021 r.