Stowarzyszenie "Można Inaczej" działa na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gd. od 2003 r., prowadzi min. Starogardzkie Centrum Wolontariatu oraz realizuje szereg działań pomocowych.

 
Oto aktualna oferta wsparcia:
 
28.12.2020 r. (poniedziałek) 14:00 - 18:00
30.12.2020 r. (środa) 12:00 - 18:00
04.01.2021 r. (poniedziałek) 14:00 - 18:00
 
Ze względu na trwającą pandemię prosimy najpierw w wyżej podanych godzinach o kontakt telefoniczny:
 
(58) 56 004 59
 
Niżej plakat w formie testowej:
 
 

Informujemy, że w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim nie pracuje. 31 grudnia 2020 r. natomiast otwarty będzie do godz. 12:00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla 1 osoby, u której rozpoznano autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwoju.

Usługi obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania (terapia społeczna 3 godziny tygodniowo, trening samoobsługi 2 godziny tygodniowo, terapia behawioralna 1 godzina tygodniowo), świadczone w miejscu zamieszkania od 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w wymiarze ok. 24 godzin miesięcznie. 

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, które muszą być spełnione łącznie:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego udokumentowanego stażu w jednej
  z następujących placówek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
  z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Wymagana dokumentacja:

 • Oferta cenowa za wykonanie godziny zegarowej usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa
  w zaproszeniu do składania ofert (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostkach, o których mowa
  w pkt. 2 Kwalifikacji (kserokopie);
 • Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług – referencje, listy polecające wystawione w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (nie dotyczy osób, które współpracowały w okresie ostatnich 2 lat z tutejszym Ośrodkiem).


Oferty można składać mailowo, na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na platformę EPUAP. Dokumenty można wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański do dnia 29.12.2020 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną:

 1. Załącznik nr 1. (80.9 KB)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, dla dzieci lub osób dorosłych niepełnosprawnych w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Usługi będą obejmowały wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Oferty można składać mailowo, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim przy al. Jana Pawła II 6,
83-200 Starogard Gdański do dnia 29.12.2020 r. do godz. 12.00.

O wyborze oferty zawiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Załącznik:

 1. Formularz oferty (56 KB)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wypłaty w kasie MOPS zasiłków stałych i zasiłków okresowych zaplanowane na 25 grudnia 2020 r. zostały przesunięte na 17 grudnia 2020 r.

Terminy przelewów bankowych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w grudniu 2020 roku:


Świadczenia wychowawcze - 18.12.2020 r.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - 21.12.2020 r.

Informujemy osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach FEAD - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, do której otrzymania kwalifikuje Ośrodek Pomocy Społecznej, iż od dnia 26 listopada 2020 r. podwyższono kryterium dochodowe kwalifikujące do otrzymania takiej pomocy.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 • 1.542,20 złdla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1.161,60 złdla osoby w rodzinie.

Wsparcie w formie pomocy żywnościowej skierowane jest do osób i rodzin znajdują  się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), czyli z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W październiku 2020 r. ruszyła długo zapowiadana druga część programu Czyste Powietrze. Przypominamy, że od 15.05.2020 r. działa pierwsza część programu Czyste Powietrze – tzw. podstawowy poziom dofinansowania. Aby uzyskać dofinansowanie w ramach poziomu podstawowego trzeba spełniać łącznie 2 poniższe warunki:

 • Beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego,
 • Beneficjent musi osiągać dochód do 100 000 zł rocznie.

Powyższe kryteria pozwalają na uzyskanie dotacji na poziome 30% poniesionych kosztów na wymianę źródła ciepła oraz dodatkowo zrealizowaną przy okazji wymiany źródła ciepła termomodernizację budynku. Podstawowy poziom dofinansowania pozwala uzyskać nawet do 30 tys. złotych.

25 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką

(Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła + instalacja fotowoltaiki)

20 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką

(Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła + instalacja fotowoltaiki)

Druga odsłona programu skierowana jest do uboższej części społeczeństwa. W ramach programu Czyste Powietrze 2.0. właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1 400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 000 zł.

Jednak takie rodziny, aby otrzymać dofinansowanie o podwyższonej intensywności, przed złożeniem wniosku w ramach programu Czyste Powietrze muszą uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Żądanie wydania zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą albo poprzez ePUAP. Należy je złożyć w odpowiedniej jednostce na terenie gminy zgodnej z adresem zamieszkania.

Na terenie Starogardu Gdańskiego wydawaniem wyżej wymienionych zaświadczeń zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się na al. Jana Pawła II 6.

 

 

Do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia Dobry Start.

"Dobry start" to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie.

Może go złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Celem uniknięcia ponownego złożenia wniosku prosimy o sprawdzenie, czy w okresie od lipca 2020 r. nie ubiegali się już państwo o wypłatę powyższego świadczenia.

W związku z epidemią COVID-19 biuro przyjmowania wniosków w MOPS Starogard Gdański czynne jest w godzinach od 8:00 do 11:00.

Szanowni Państwo,

 
w związku z epidemią COVID-19 oraz niedającymi się przewidzieć następstwami tej sytuacji, organizatorzy: Stowarzyszenie Można Inaczej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  podjęli  decyzję o odwołaniu konferencji  „WySTARczy chcieć – RAZEM można więcej” towarzyszącą realizacji projektu „RAZEM – STOP przemocy”,  która miała odbyć się w dniu 24 listopada br.
 
Przepraszamy za wszelkie zaistniałe niedogodności i mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować konferencję w przyszłym roku, o czym będziemy Państwa informować.

Ulotka zaproszeniowa - posiada czerwony stempel Odwołano